Uudised ja teated

Tuuleenergia eriplaneeringu lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik arutelu

Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatuse avalikul väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 25.01.2022 kell 16.00 Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla).

Alutaguse valla tuuleenergia eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus alates 18. oktoobrist kuni 17. detsembrini 2021.a.

Avaliku väljapaneku jooksul esitasid oma ettepanekud/arvamused Maa-amet, Terviseamet, Rahandusministeerium, Päästeamet, Kaitseministeerium, Elering AS, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Muinsuskaitseamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnaamet ja Transpordiamet.

Avalikul väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 25.01.2022 kell 16.00 Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla). 

Arutelu toimub ka veebis rakenduse Teams vahendusel. Veebis osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 25.01.2022 kell 12.00 aadressil liina.talistu@alutagusevald.ee.

Materjalidega saab tutvuda www.alutagusetuulepark.ee ja Alutaguse valla kodulehel https://www.alutagusevald.ee/eriplaneering