Uudised ja teated

Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 28.04.2022 otsusega nr 34 Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Uuskülas asuvaid Uuemetsa (12201:001:0312) ja Järvekalda (12201:001:0313), Kuru külas asuvat Monacho (22401:004:0202) kinnistut ning osaliselt riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva maa-ala. Planeeritava maa-ala piir on algatamise otsuse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 14 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua kaasaegse arhitektuurilahendusega meeldiv elukeskkond puhkamiseks ja aastaringseks elamiseks. Uuemetsa ja Monacho maaüksustele kavandatakse ca 25 elamukrunti ja Järvekalda maaüksusele rannakohvik, kuus väikest puhkemaja ja avalik rand. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks kompaktse asustusega ala laiendamise osas ning kaalutakse ehituskeeluvööndi vähendamist.

Planeeringu algatamisel jäeti algatama KSH, sest lähtudes eelhinnangust, läbiviidud eksperthinnangutest ning asjaomaste asutuste seisukohtadest, ei kaasne kavandatava tegevuse elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus. Koostamisest huvitatud isik on Adamas Invest OÜ.

DP algatamise a KSH algatanata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald) tööajal ja Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/algatatud.