Uudised ja teated

Vallavara avalik kirjalik enampakkumine

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise endise Illuka teenindushoone üürile andmiseks. Üürile andmise eesmärgiks on Alutaguse valla teenusmajanduse arendamine, piirkonna ettevõtlus- ja külastuskeskkonnale lisaväärtuse pakkumises läbi toodete ja teenuste.

Avaliku enampakkumise tingimused:

 1. Objekt: peahoone (EHR kood 102038771) ja majandushoone (EHR kood 102039352) koos sinna juurde kuuluva teenindusmaaga (katastritunnus 22901:002:0287), vt Lisa;
 1. Objekt antakse üürile 10 aastaks. Kui üürnik täidab kõiki lepingu tingimusi ning vallal ei ole pretensioone tema tegevuse suhtes, sh puuduvad võlgnevused, on üürnikul õigus üürilepingu pikendamisele ilma uut enampakkumist korraldamata, kuid mitte kauemaks kui 10. aastat;
 1. Üüritasu suuruse pakub osaleja välja ise, arvestades tegevuse alustamisega seotud investeeringute ning teenuse osutamisega seotud püsikulusid. Üüritasu võib olla aastate (perioodide) lõikes varieeruv;
 1. Üüriobjekti kasutus otstarve: Alutaguse vald ei sea enampakkumisel osalejatele ette raamistikku, mis laadi toodet või teenust hoones pakkuma peab, kuid eeldab, et hoone jääb avalikkusele avatuks (pakutakse avalikkusele/külastajatele suunatud teenuseid hoonest vähemalt 50% ulatuses);
 1. Üürniku õigused ja kohustused:
 1. Õigused:
 1. iseseisvale majandustegevusele ning saada oma üürilepingu objektist korrapärase majandamise reeglite järgi saadavat tulu;
 1. anda üürile antud vara allüürile ainult üürileandja kirjalikul nõusolekul, kusjuures üürnik jääb üüriileandja ees vastutavaks lepingu tingimuste täitmise ees;
 1. paigaldada hoonele üürniku tegevusega seotud reklaami, silte, sümboolikat kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult üürileandjaga.
 1. Kohustused:
 1. kasutama üüriobjekti vastavalt selle sihtotstarbele või muul otstarbel, mis tuleb kooskõlastada kirjalikult üürileandjaga;
 1. tasuma kõik kinnistu ja hoone kasutamisega ja säilitamisega seotud kulud, sh omal kulul tegema üüriobjekti säilitamiseks korrashoiu- ja parendustöid;
 1. ehitiste püstitamise, rekonstrueerimise ja/või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastama kirjalikult üürileandjaga;
 1. kindlustama üüriobjekti täisvastutuskindlustusega Alutaguse valla kasuks (sh hoonete sisustuse ja seadmed ning muu üleantava inventari) hiljemalt 1 kuu jooksul pärast üürilepingu sõlmimist ning üürilepingu perioodil esitama igakordselt kehtiva kindlustuspoliisi üürileandjale hiljemalt poliisi kehtivuse lõppemise kuupäevaks;
 1. objektil asuvate ehitiste hävimisel üürniku tegevuse või tegevusetuse tõttu ehitised üles ehitama juhul, kui kindlustus ei kata ehitiste ülesehitamise kulud;
 1. omama kõiki teenuste osutamisel ja/või ürituste läbiviimisel vajalikke lubasid ja litsentse;
 1. mitte sulgema kinnistut või selle läbikäiku avalikkusele;
 1. teostama üüriperioodi ajal üüritava vara seisukorra säilimiseks ja/või parandamiseks omal kulul remonti vähemalt üks kord kahe aasta jooksul, teostatud töödest esitatakse vallale sellekohased tasutud arved koos teostatud tööde kirjelduse ja pildimaterjaliga;
 1. lubama üürileandja esindajaid, eelneval kokkuleppel, takistamatult üüriobjektile lepingutingimuste täitmise kontrollimiseks;
 1. teatama viivitamatult üürileandjale tulekahjust või muust kahjust, mis toimus seoses üürile antud varaga;
 1. tagama üüriobjektil (nii hoones kui selle ümber) heakorra. Seda ka juhul, kui korrapäratuse tekitajateks on tema kasutajad/külastajad või kõrvalised isikud;
 1. viima ellu enampakkumisel esitatud dokumentides võetud kohustusi.
 1. Üürile andmise tingimused:
  1. enampakkumisel osalejal tuleb üürileping sõlmida kuu aja jooksul arvates tulemuste kinnitamisest, eelantud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta üürilepingu sõlmimata jätmise korral kaotab enampakkumise võitja õiguse üürilepingut sõlmida;
 1. üürilepingu lõppemisel kinnistul ja ehitistes tehtud parenduste (hoone seisundi säilitamine, jooksev remont), sh üürileandjaga kooskõlastamata ehitus- jm tööde eest hüvitist ei maksta;
 1. olemasoleva sisseseade ja ekspositsiooni edaspidise kasutamise võimalus ja tingimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel.
 1. Avalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat üürilepingut ning kelle osavõtt pakkumusest ei ole vastuolus seadusega või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi.
 1. Enampakkumisel osaleja peab olema maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust. Pakkuja äritegevus ei ole peatatud või ei ole muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduste kohaselt.
 1. Enampakkumisel osaleja või enampakkumisel osaleja seaduslik esindaja ei või olla kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või kelmuse või ametialase või rahapesualase süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
 1. Enampakkumisel osaleja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohariigi kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused.
 1. Enampakkumise korraldajal on õigus ülalnimetatud tingimustele vastavust kontrollida vastavatest registritest ilma pakkuja täiendava nõusolekuta.
 1. Üürilepingu sõlmimisel arvestatakse kehtivates õigusaktides üürilepingule kehtivaid sätteid ning käesolevas enampakkumises seatud tingimusi.
 1. Pakkumuse dokumendid:
 1. Pakkumuse dokumentidena tuleb esitada (eesti keeles):
 1. äriplaani kirjeldus - ülevaade pakutavatest teenustest või toodetest; turust, kellele teenust või toodet pakutakse; konkurentsist piirkonnas; turundusest ja müügist; meeskonnast (sh loodavad töökohad), investeeringute kava (kui vaja, võib välja tuua etapiliselt) koos maksumuste ja võimalike finantseerimiste allikatega. Lisaks teostamise ajakava;
 1. Pakkuja CV (nii ettevõtte kui seotud isikute). Olemasoleva juriidilise isiku CV peab andma selge ülevaate varem tehtust. Üürileandja tutvub majandusnäitajatega (esitatud aruannetega) iseseisvalt. Varasemat tegevust mitteomav juriidiline isik esitab vaid seotud isikute CV, tuues põhjalikult välja varasema kogemuse, mis toetab esitatud äriplaani elluviimist;
 1. Pakkuja kinnitus kõigi tingimustega nõusoleku kohta.
 1. Pakkuja kinnitus, et ta on teadlik üüriobjekti seisukorrast ning valdamisega kaasnevatest kuludest. üürileandja korraldab objektil avatud tutvumispäeva, kus tutvustab ka tänaseid püsikulusid.
 2. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.02.2023 kell 10.00.
 1. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@alutagusevald.ee, pealkirjas märkida "Illuka teenindushoone avalik enampakkumine".
 1. Pakkumusi hinnatakse lähtuvalt äriplaani kirjeldusest ja selle realiseeritavusest (50%), investeeringutest ja ajaplaanist (30%), pakutud üüritasu suurusest (20%).
 1. Enampakkumise korraldajal on õigus mitte arvestada ebareaalsete pakkumustega ja need tagasi lükata. Samuti lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei leita enampakkumise eesmärgile vastavaid pakkujaid.
 1. Täiendav info s.h. hoone plaanidega tutvumine: vallavaraspetsialistilt Aivar Oja, aivar.oja@alutagusevald.ee