Korrakaitse teemalised pöördumised, ettepanekud jms palume edastada e- posti aadressile info@alutagusevald.ee

Alutaguse vallas täidab korrakaitse ülesandeid:

Kalle Kuusik                     +372 3366925; +372 53048535               

järelevalvespetsialist       kalle.kuusik@alutagusevald.ee

 

KOVi järelevalve teostajana määravates seadustes on antud järelevalvet tegevale asutusele võimalus väljastada rikkumise lõpetamiseks ja rikkumiseelse olukorra ennistamiseks ettekirjutusi ning rakendada ettekirjutuse täitmata jätmisel sunniraha ja asendustäitmist .

Väärteole viitavate asjaolude selgumisel aga on KOVil kohustus alustada väärteomenetlust ning võtta rikkuja vastutusele. Väärtegude menetlemise kord on üksikasjalikult kehtestatud väärteomenetluse seadustikus. Viimane reguleerib menetluse osapoolte õigusi ja kohustusi, loetleb kohtuvälise menetluse liigid, menetlustoimingud ja -dokumendid, kehtestab nende sisunõuded jne. Väärteomenetluse seadustiku kohaselt osaleb kohtuväline menetleja väärteomenetluses oma ametniku kaudu, kinnitades selleks eelnevalt ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad valla nimel menetlust läbi viima. 

 

Riikliku järelevalve teostamine Alutaguse vallas

Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine