Uudised ja teated

Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 30.03.2023 otsusega nr 103 Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab osaliselt maatulundusmaa sihtotstarbega Käo (12201:001:0212) katastriüksust ja osaliselt sellega piirnevat 13111 Kauksi-Vasknarva tee (12201:001:0373) katastriüksust. Planeeritava maa-ala suurus on ca 5 ha ja planeeringuala piir on algatamise otsuse lisas. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on NOJU Kinnisvara OÜ.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamu- ja ärikruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks hajaasustuses asuva elamukrundi minimaalsuuruse vähendamise osas. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/algatatud.