Uudised ja teated

Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 17.03.2023 korraldusega nr 136 Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ca 9900 m2 ning asub Kauksi küla kompaktselt asustatud alal, Teemandi tee ja Tedre tee suvilate piirkonnas. Planeeringuala hõlmab tootmismaa sihtotstarbega Allika (22401:004:0519) kinnistut, mille keskosas asub puurkaev PRK0021992. Planeeringuga on kavandatud Allika katastriüksuse jagamine üheks tootmismaa krundiks puurkaevu jaoks (30 meetrise raadiusega sanitaarkaitseala ulatuses) ning kolmeks elamumaa krundiks. Elamukruntidele antakse ehitusõigus kolmele hoonele (elamule/suvilale ja kahele abihoonele) ehitisealuse pinnaga kokku kuni 400 m².

Alutaguse Vallavalitsuse korralduse ning kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda valla veebilehel https://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.