Uudised ja teated

Remniku küla Silla 32 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30.03.2023 otsusega nr 102 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2007. aastal kehtestatud Remniku küla Silla 32 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu alusel on 2008. aastal läbiviidud maakorraldustoimingud ja moodustatud on elamumaa sihtotstarbega Silla põik 1, Silla põik 2, Silla põik 3, Silla põik 4, Silla põik 5, Silla põik 6, Silla põik 7 ja transpordimaa sihtotstarbega Silla põik katastriüksused. Elamukruntidele on antud ehitusõigus kahele kahekorruselisele hoonele maksimaalse ehitisealuse pindalaga 140 m2 ja kõrgusega kuni 7 m. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud enam kui viis aastat ja kinnistute omanik soovib detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Edasiste toimingute puhul tuleb lähtuda Alutaguse valla üldplaneeringust tulenevatest tingimustest, naabrusõigustest ja tuleohutusnõuetest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5790892.