Uudised ja teated

Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 25.04 - 25.05.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 01.06.2023 algusega kell 15.00 Kauksi Rannahoones (Rannapromenaadi, Kauksi küla).

Planeeringuala hõlmab Uuskülas asuvaid Uuemetsa (12201:001:0312), Järvekalda (12201:001:0313) ning Kuru külas asuvat Monacho (22401:004:0202) kinnistut ning osaliselt riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva tee maa-ala (12201:001:0371). Planeeringuala suurus on ca 14 ha.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine kaasaegse elukeskkonna rajamiseks. Kavandatuga täiendatakse Peipsi järve äärsele piirkonnale iseloomulikku asustusstruktuuri ning laiendatakse kompaktse hoonestusega elamuala. Järvekalda katastriüksusele on kavandatud majutushoone ning rajatised (laudtee ning vajadusel muud rannarajatised) ning puurkaev. Uuemetsa ja Monacho katastriüksusele on planeeritud I etapis 27 elamumaa krunti koos säilitatava metsatukaga ning juurdepääsuteega ja II etapis on võimalik lisaks moodustada 5 elamumaa krunti. Planeeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks hoone kõrguse, krundi suuruse ja ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku ajal tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.