Uudised ja teated

« Tagasi

Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teavitab Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust (edaspidi DP ja KSH).

Eesti Energia AS kavandab Alutaguse valda Estonia kaevanduse territooriumile rajada kuni 50 MW võimsusega pump-hüdroelektrijaama (Estonia PHEJ ehk PHEJ). DP algatati Alutaguse Vallavolikogu 23.08.2018 otsusega nr 96.

DP koostamise eesmärk on leida kõige optimaalsemad tingimused PHEJ rajamiseks elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil, kasutades ära suurtööstuse ja kaevandamise tagajärjel tekkinud tehiskeskkonda - Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aheraine-puistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi.

Planeeringuala hõlmab Väike-Pungerja külas asuvat Estonia kaevanduse maa-ala, mis jääb olemasolevast aherainemäest põhjapoole. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha. Kavandatav PHEJ koosneb maapealsest veereservuaarist ning maa-alusest reservuaarist ning neid ühendatavatest rajatistest. DP määrab PHEJ maapealse osa ehitusõiguse, hoonestustingimused ja rajamise võimalused ning põhimõttelised asukohad.

DP muudab osaliselt kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut, mille kohaselt on planeeringualal üleriigilise tähtsusega Estonia põlevkivimaardla ning ei ole arvestatud elektrijaama rajamise võimalusega.

KSH aruande eelnõus on hinnatud võimalikke mõjusid keskkonnale, mis võivad kaasneda DP elluviimisega, ning tehakse ettepanekud leevendusmeetmete rakendamiseks, et vältida olulise negatiivse keskkonnamõju tekkimist.

DP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 17.02 – 17.03.2020.

DP ja KSH aruande eelnõud tutvustav avalik arutelu toimub 20.02.2020 kell 16.00.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 26.03.2020 kell 16.00.

Arutelud toimuvad Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

DP ja KSH aruande materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik) ja Alutaguse valla veebilehel: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP ja KSH eelnõu kohta arvamust (info@alutagusevald.ee).