Uudised ja teated

« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus arutas 15.01. 2020. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Jaaniku põik " ning otsustas vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada eelnõu valla kodulehel 17.01 kuni 01.02.2020. a ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks.     

Korralduse eelnõu

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 30.11.2017 otsusega nr 14 Kuru külas asuva Vogti detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmas Kuru külas asuvat Vogti katastriüksust 22401:004:0860 pindalaga 4300 m2. Detailplaneeringuga on kavandatud  kinnistu jagamine 3 elamumaa sihtotstarbega krundiks. Planeeritud lahenduse koostamisel on arvestatud ja järgitakse strateegilistes planeerimisdokumentides toodud põhimõtetega, mida on täpsustatud piirkonna iseloomulikku hoonestust silmas pidades.

Planeeringualale on tagatud juurdepääs Jaaniku tee kaudu, mis on kohalik tee nr 2240075, millele on määratud liikluspind kruntidele koha-aadressi määramiseks. Jaaniku teelt pääseb kruntideni mööda kohalikku teed nr 2240076, mis on valla omandis olev kinnisvara, millele pole eraldi liikluspinda määratud. Detailplaneeringu alusel jagatavad krundid asuvad määratud liikluspinnast kaugel  ja vajavad eraldi liikluspinda koha-aadressi määramiseks.

Võttes aluseks eeltoodu, ruumiandmete seaduse § 44 punkt 1, kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõiked 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja  § 30 lõike 1 punkti 2 ning Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 13 "Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele", valla kodulehel 17.01 kuni 01.02.2020. a avalikustatud eelnõu, mille kohta esitati/ei esitatud ettepanekuid:

Alutaguse vallavalitsus annab korralduse:

1. Määrata Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuru külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Jaaniku põik vastavalt skeemile (Lisa 1).