Uudised ja teated

« Tagasi

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 03.05-16.05.2021 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Planeeritav maa-ala hõlmab Poolsaare (81501:005:0153) ja Kõnnumaa (81501:005:0010) kinnistuid ning juurdepääsutee ulatuses Ranna (81501:005:1070) ja Pungerja (81501:005:0060) kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on ca 7 ha. Detailplaneeringuga kavandatakse Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute jagamine elamumaa, sadamamaa ning neid teenindavateks kruntideks (haljasalad, teed), määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Planeering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.