Uudised ja teated

« Tagasi

Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.08.2021 otsusega nr 340 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2009. aastal kehtestatud Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu kohaselt jagati Metskannikese kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks (Kaldaliiva, Leesika, Metskannikese) ning igale krundile määrati ehitusõigus ühele üksikelamule ja ühele abihoonele ehitusaluse kogupindalaga kuni 130 m2. Detailplaneering tunnistati Kaldaliiva ja Leesika kruntide osas kehtetuks 2020. aastal. Metskannikese krundi omanikud soovivad detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist ka seni kehtinud osas, et oleks võimalik muuta krundipiire ning laiendada ehitusõigust vastavalt üldplaneeringule.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4946297.