Uudised ja teated

« Tagasi

Tuuleenergia eriplaneeringu lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsust tutvustav avalik arutelu

Kuni 17. detsembrini 2021.a on toimumas Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek.

Materjalidega saab tutvuda lingil www.alutagusetuulepark.ee, Alutaguse valla kodulehel https://www.alutagusevald.ee/eriplaneering ning Alutaguse Vallavalitsuses ja Tudulinna raamatukogus nende lahtiolekuaegadel. Ettepanekud nimetatud dokumendi täiendamiseks/parandamiseks võib esitada e-posti aadressidele info@alutagusevald.ee või kirjalikult Alutaguse vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku, 41101 Ida-Viru maakond).

Avalikul väljapanekul olevaid materjale tutvustav avalik arutelu toimub 16.11.2021 kell 17.00 Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla). Arutelu toimub ka veebis rakenduse Teams vahendusel. Veebis osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 16.11.2021 kell 12.00 aadressil liina.talistu@alutagusevald.ee, seejärel saame edastada arutelu veebilingi.

Avaliku arutelu veebilink: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRjMThlODgtNWJlYy00MmNmLWJiZDgtZTgwZTJlZTYxYTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6b34411-3e3e-4616-9187-71f38625235d%22%2c%22Oid%22%3a%228d69700c-e1d3-40cd-b27c-065e110e3bc3%22%7d

Avaliku väljapaneku järgselt, 25. jaanuaril 2022 kell 16.00, toimub Tudulinna kogukonnamajas avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.