Uudised ja teated

« Tagasi

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis 28.04.2022 otsusega nr 35 vastu Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on Juuse tee elamupiirkonna laiendamine. Planeeringuala hõlmab Juuse (22401:004:0768) maaüksust ning osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringuga on kavandatud Juuse kinnistu jagamine 5 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 tootmismaa (tuletõrjevee mahuti) krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ning Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.

Avalik väljapanek toimub 27.05-27.06.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.