Uudised ja teated

Kuremäe küla detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.12.2022 otsusega nr 82 Kuremäe küla detailplaneeringu Allika tee 2//Raamatukogu, Allika tee 4, Allika tee 6 ja Tehno kinnistute osas kehtetuks.

2018. aastal kehtestatud Kuremäe küla detailplaneeringu (koostaja Kobras AS, töö nr 2016_075) peamised eesmärgid olid Kuremäe küla reformimata maadele kasutusotstarvete ja vajadusel ehitusõiguse määramine ja Pühtitsa kloostri suurpühadega seotud parkimisprobleemi lahendamine. Planeeringuala suurus oli ca 24,6 ha.

Planeeringuala põhjaosas asuvad munitsipaalomandis olevad Allika tee 2//Raamatukogu, Allika tee 4, Allika tee 6 ja Tehno kinnistud. Vald soovib maaomanikuna planeeringu elluviimisest nendel kinnistutel loobuda - viia Allika tee 4 katastriüksusel läbi maakorraldustoimingud ning müüa olemasolev hoone (laekunud ettepaneku kohaselt), laiendada raamatukoguhoonet ning rajada juurdepääs invatranspordile, ehitada rattaparkla ja jäätmehoone ning kaaluda raamatukogu hoonet teenindava päikesepargi rajamist Tehno kinnistule.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist ülejäänud planeeringualal. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5654592.