Uudised ja teated

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 27.10.2022 otsusega nr 66 Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 1,5 ha ning see hõlmab Juuse (22401:004:0768) kinnistut ning osaliselt lähialana 13111 Kauksi-Vasknarva tee (22401:004:0205) maaüksust. Planeeringuga on kavandatud Juuse kinnistu jagamine 5 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 tootmismaa (tuletõrjevee mahuti jaoks) krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ning tingimused elamu ja abihoonete ehitamiseks. Juurdepääsuks on kavandatud olemasoleva Juuse tee pikendamine planeeringuala osas. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ning Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.

Alutaguse Vallavolikogu otsuse ning kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.