Uudised ja teated

Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus võttis 10.03.2023 korraldusega nr 107 vastu Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu, mille eesmärk on Allika tee kruntide ehitusõiguse korrastamine ning täiendava ehitusõiguse määramine.

Planeeringuala asub kompaktselt asustatud alal ning hõlmab Allika tee 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, Allika tee ja osaliselt Silla kinnistuid. Planeeringuala piirneb riigiteega 13111 Kauksi-Vasknarva ning jääb osaliselt riigitee kaitsevööndisse. Planeeritava ala suurus on ca 2,5 ha. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Voshod OÜ.

Detailplaneeringuga on korrastatud hoonestatud kruntide ehitusõigust ning määratud täiendav ehitusõigus Allika tee 1, 2 ja 3 ning 13 kruntidele. Planeeringulahendus on kooskõlas üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 05.04-18.04.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.