Uudised ja teated

Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 05.12.2022-03.01.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 06.01.2023 algusega kell 13.00 Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

Planeeritav ala hõlmab Järveääre tee 28 (12201:002:0023) kinnistut ja osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee (12201:002:0298) kinnistut. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,23 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Järveääre tee 28 kinnistule puhkeotstarbelised ärihooned ning kõrvalsihtotstarbena elamukompleks. Ehitusõiguse realiseerimiseks äri juhtotstarbega kinnistul tehakse detailplaneeringuga ettepanek üldplaneeringu muutmiseks ning Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 meetrini.

Planeeringumaterjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda valla veebilehel: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud ning igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.