Uudised ja teated

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 29.06.2021 otsusega nr 334 Kuru küla Juuse kinnistu (22401:004:0768) detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala piir on algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Juuse tee elamupiirkonna laiendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe osas maatulundusmaast elamumaaks ning Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.

Planeeringu algatamisel jäeti algatama KSH, sest lähtudes eelhinnangust ning asjaomaste asutuste seisukohtadest, ei ole planeeringu elluviimisel alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus.

DP algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald) tööajal ja Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/algatatud.