12/21/20

Alutaguse Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotlus materjalidega saab täpsemalt tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses dokumendiregistris või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis „KOTKAS".

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Alutaguse valla koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Author: MARTIN MILLER

Arvamuse küsimine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

12/21/20

Keskkonnaamet teatab, et võttis menetlusse aktsiaseltsi Tootsi Turvas (registrikood 0021374, aadress: Büroomaja 1, Papiniidu 5, Pärnu linn, 80042 Pärnu maakond, edaspidi ettevõte) 18.11.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi veeloa) nr L.VV/331491 muutmise taotluse. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (edaspidi KeÜS) § 43 lg 1 ning haldusmenetluse seaduse § 40 sätete alusel palume arvamust aktsiaseltsi Tootsi Turvas veeloa nr L.VV/331491 muutmise taotlusele.

Veeloa nr L.VV/331491 alusel juhitakse Kasesoo turbatootmisalalt suublasse kuivendusvett läbi kahe väljalasu. Kasesoo turbatootmisala asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Puhatu külas Kasesoo turbatootmisala 1 kinnistul (katastrinumber 22901:005:0053) ja Kasesoo turbatootmisala 2 kinnistul (katastrinumber 22901:005:0054). Läänepoolsete tootmisväljakute kuivendusvee suublaks on Kasesoo kraav (keskkonnaregistri kood: VEE1062900), mis suubub Gorodenko ojja (keskkonnaregistri kood: VEE1062800). Idapoolsetelt tootmisväljakutelt juhitakse kuivendusvesi läbi settebasseinide Kasesoo harukraavi (keskkonnaregistri kood: VEE1062802), mis suubub Laasina kraavi (keskkonnaregistri kood: VEE1062801), mis omakorda suubub Gorodenko ojja (keskkonnaregistri kood: VEE1062800). Ettevõtte taotleb veeloast Gorodenko oja suubla seire ära jätmist, sest Kasesoo turbatootmisalalt ärajuhitav kuivendusvett nimetatud veekogusse ei juhita.

Ettevõte kaevandab Kasesoo turbatootmisalal maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KMIN-080 alusel (kehtib kuni 29.12.2049). Maavara kaevandamise loa KMIN-080 kohaselt on Kasesoo turbatootmisala teenindusmaa pindala 269,93 ha, sh mäeeraldis 217,95 ha. Kaevandamise maksimaalne aastamäär on 11 tuh t. Turbatootmisalal toimub turba tootmine pinnakihiliselt freesmeetodil. Sademevee turbatootmisalalt juhtimine on maavara kaevandamisega ruumiliselt ja tehnoloogiliselt seotud kõrvaltegevus. Kuna turbatootmine ja turbatootmisalalt kuivendusvee ärajuhtimine on omavahel ruumiliselt seotud, siis käesoleva menetluse raamides liidetakse veeloa nr L.VV/331491 maavara kaevandamise keskkonnaloaga nr KMIN-080 ja antakse ettevõttele välja muudetud keskkonnaloa nr LVIM-080.

Keskkonnaloa muutmise taotlus nr T-KL/1005221-2 on kättesaadav menetluse nr M-111667 all keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

 

Author: MARTIN MILLER