12/21/20

Alutaguse Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotlus materjalidega saab täpsemalt tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses dokumendiregistris või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis „KOTKAS".

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Alutaguse valla koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Author: MARTIN MILLER
6/2/22
Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Alutaguse Haldus OÜ (registrikood 11001422; aadress Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Kooli tn 7, 41301) 22.04.2022 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/326189 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse. Taotletakse uue heitvee väljalasu lisamist peale Pagari reoveepuhastit, puurkaevude gruppide moodustamist ja põhjaveevõtu koguste muutmist. Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/): menetlus nr M-119178, dokumendi nr DM- 119178-5.
Author: MARTIN MILLER

OÜ Corestone Green keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotlus

1/12/22
Keskkonnaamet võtnud menetlusse OÜ Corestone Green (registrikood 10828326, aadress Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotluse nr T-KL/1007444-2. Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte täpsustada käideldatavate ja ladustatavate jäätmete koguseid. Samuti taotletakse õigust saasteainete välisõhku viimiseks. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult.
Ettevõtte käitis asub aadressidel Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:008:0069), Ritsika vkt 3, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond (katastritunnus 32208:001:0014) ning Ahtme kaevandus, Rausvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 22901:001:0370).
Keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotluse nr T-KL/1007444-2 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115304 all.
Author: MARTIN MILLER

Osaühing VKG Kaevandused keskkonnaloa KMIN-055 muutmine

1/3/22

Teatame, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühingu VKG Kaevandused (registrikood: 10854884, aadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14/1, 30328; edaspidi ka ettevõte) Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa KMIN-055 muutmise taotluse (edaspidi ka taotlus). Keskkonnaloa muutmise taotlusega soovib ettevõte suurendada aheraine ladudes üheaegselt ladustatavaid aheraine koguseid kuni 8 400 000 tonnini. Aheraine ladustatavaid koguseid suurendatakse seoses aheraine taaskasutamisega seotud projektide lükkumisega 2024. aastasse. Keskkonnaluba nr KMIN-055 on välja antud Keskkonnaameti 1. juuli 2019. aasta korraldusega nr 1-3/19/1080 maavara (põlevkivi) kaevandamisel ja rikastamisel jäätmete (aheraine) tekitamiseks ja taaskasutamiseks. Keskkonnaloa muutmise taotluse- ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-117697, dokument nr DM-117697-1, taotluse nr T/KL-1009563.

 

Author: MARTIN MILLER