Üldplaneeringu ja KSH eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

12.04.19

Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 4. veebruarist 6. märtsini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul laekus asutustelt ja isikutelt 13 kirja arvamuste, ettepanekute ja märkustega üldplaneeringu täiendamiseks. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 14. märtsil Iisaku vallamajas ja 16. märtsil kell 10.00 Tudulinna rahvamajas, kell 12.00 Alajõe teenuskeskuses, kell 14.00 Illuka teenuskeskuses ja kell 16.00 Mäetaguse teenuskeskuses, kus vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud. Esitatud ettepanekute, Alutaguse Vallavalitsuse seisukohtadega ning avalike arutelude protokollidega saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel.

Автор: LIINA TALISTU

Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

11.02.19

Alutaguse Vallavalitsus annab teada Alutaguse valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 04.02 – 06.03.2019.

Avalikule väljapanekule järgnevad avalikud arutelud:

14.03.2019 (neljapäev)             16.30-18.00 Iisakus (Tartu mnt 56, Iisaku alevik)

16.03.2019 (laupäev)                10.00-11.30 Tudulinna rahvamajas (Pikk tn 5, Tudulinna alevik)

                                                       12.00-13.30 Alajõe teenuskeskuses (Valla tn 8, Alajõe küla)

                                                       14.00-15.30 Illuka teenuskeskuses (Valla, Illuka küla)

                     16.00-17.30 Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik) 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja Alutaguse valla kodulehel http://www.alutagusevald.ee/uldplaneering.

Avaliku väljapaneku ajal saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi Alutaguse Vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101 Ida-Virumaa, e-posti aadress info@alutagusevald.ee).

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna valla ühinemisel moodustunud Alutaguse valla territoorium. Alutaguse valla üldplaneeringu eesmärk on Alutaguse valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Alutaguse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Andmekihtide väljastamiseks vektorkujul esitada päring aadressile liina.talistu@alutagusevald.ee.

 

 

Автор: LIINA TALISTU

Üldplaneeringu kaardid (Tööversioon seisuga 05.12.2018)

04.02.19

Koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringu avatud töökoosolekud toimuvad:

Esmaspäeval, 10.detsembril kell 13.00-16.00 Tudulinna rahvamajas

Reedel, 14. detsembril kell 13.00-16.00 Iisakus vallamajas

Edaspidi toimuvad sarnased koosolekud ka Mäetagusel, Illukal ja Alajõel.

Üldplaneeringu eesmärk on Alutaguse valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Alutaguse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringu koostamine on avalik ja avatud protsess terve menetluse jooksul. Planeerimisseaduse kohaselt korraldame edaspidistes etappides vähemalt kaks ametlikku avalikustamist (eskiislahenduse ja põhilahenduse staadiumis). Teavitame sellest Põhjarannikus, Alutaguse valla lehes ja ka valla veebilehel. Eesmärk on, et info jõuaks kõikide inimesteni, kes soovivad olla kaasatud.

Kui üldplaneeringu eskiislahendus valmib, korraldame järgmiseks planeerimisseadusest tuleva avalikustamise ja arutelu, mille raames toimub ka üldplaneeringu lahenduse tutvustamine. Seadusest tulenevad arutelud toimuvad õhtustel aegadel, et see oleks võimalikult kättesaadav vallaelanikele.

Praeguses etapis toimub alles üldplaneeringu eskiislahenduse koostamine. Eelnimetatud formaadis töökoosolekute raames on tegemist infokorje või – kogumisega, mille otsustasime läbi viia lisaks seadusest tulenevatele avalikustamistele. Koosoleku raames ei tehta üldplaneeringut tutvustavat ettekannet, vaid koos konsultandiga töötatakse läbi erinevaid teemasid. Pakume selle läbiviimist avatud formaadis erinevates piirkondades, et elanikud, kellel on võimalus osaleda, saaksid oma mõtteid ja ideid avaldada. Olete oodatud koosolekul osalema igal hetkel vahemikus kell 13.00-16.00.

Kui esmane lahendus on valmis, teeme selle veebilehel kättesaadavaks. Lisaks avatud töökoosolekule saab planeeringu materjalidega tutvuda ja omapoolseid ettepanekuid ning küsimusi esitada igal ajahetkel terve menetlusprotsessi jooksul.

Ootame kõiki koostamisel olevate materjalidega tutvuma, kaasa mõtlema ja ettepanekuid esitama.

Автор: LIINA TALISTU

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

17.07.18

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos laekunud ettepanekutega.

Автор: LIINA TALISTU

Üldplaneeringu algatamise teade

11.12.17

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse Vallavolikogu 30. november 2017 otsusega nr 17 algatati Alutaguse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Alutaguse valla üldplaneeringu eesmärgiks on uue valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine ning seeläbi Alutaguse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. Oluline on soodustada väljakujunenud asustusmustri säilimist. Uute elamualade planeerimisel lähtuda sellest, et uued kinnistud tekiksid aladele, kus on optimaalsed võimalused teeninduseks ja olemasoleva infrastruktuuriga ühinemiseks. Uute tootmisalade planeerimisel tuleb lähtuda olemasolevate lähedusest, et võimaldada ühtsete komplekside tekkimist ning vältida maastiku killustamist. Eelistada tuleb madala viljakusega muldasid. Tootmisalad peavad paiknema eemal senistest/planeeritavatest rekreatsiooni/elamualadest, et vältida inimesi häirida võivat müra ja õhusaastet ning visuaalset reostust, samuti vähendada negatiivset keskkonnamõju. Ettevõtlusalaseks eelistuseks on olemasolevate tootmisalade kasutusevõtmise kõrval kohaliku väikeettevõtluse ja sellega seonduvate teenuste osutamine ja arendamine. See eeldab üldist keskkonnasäästlikkust nii maakasutuses kui ehitamises, looduskeskkonna väärtustamist ja valla üldise atraktiivsuse tõstmist.

Alutaguse valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 1 punkt 2 kohaselt tuleb algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine, kui strateegiline planeerimisdokument on üldplaneering.

Alutaguse valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu ning koostaja ja koostamise korraldaja on Alutaguse Vallavalitsus.

Otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee ning kõikide ühinevate valdade (Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna) kodulehtedel ja tööpäevadel Iisaku Vallavalitsuses (aadress: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa).

 

Автор: LEHTI TARGIJAINEN