ALUTAGUSE VALLA ÜLDPLANEERING

3/16/22

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 29.10.2020 otsusega nr 285 Alutaguse valla üldplaneeringu.

Üldplaneeringuga on määratleti Alutaguse valla ruumilise arengu põhimõtted ja üldised arengusuunad ning seati üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringu eesmärk on Alutaguse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. Üldplaneeringuga on tagatud Alutaguse valla väärtuste säilimine, kuid samas on võimaldatud väärtuste otstarbekas kasutamine ja vastutustundlik arendamine.

Üldplaneeringuga on määratud maa-aladele juhtotstarve, mis annab edaspidise maakasutuse põhisuuna. Üldplaneeringuga on määratud kompaktse asustusega alad maareformi seaduse ja looduskaitseseaduse tähenduses, kus on lähtutud alade tihendamisest, sealjuures olemasolevate elamumaade vahelistele aladele täiendavate elamumaade reserveerimisest. Hajaasustuses asuvaid põllumajandus- ja metsamaid üldjuhul ei hoonestata. Väärtuslikud põllumajandusmaad tuleb hoida põllumajanduslikul eesmärgil kasutuses. Asukohast ja ala iseloomust tulenevalt on soositud teenindus- ja puhkemajanduslik ettevõtlus. Oluline on olemasolevate tootmismaade intensiivsem kasutusele võtmine ja nendel aladel elukeskkonnaga arvestava ettevõtluse arendamine. Tootmismaadena tuleb võtta eelkõige kasutusele olemasolevad tootmisterritooriumid. Üldplaneering toetab väikesadamate arengut, kuna toimiva sadamate võrgustikuga kaasneb positiivne mõju nii kohalikule majandusele kui ranna-asustuse püsimisele.

Üldplaneeringuga on suurendatud Peipsi järve ehituskeeluvööndit Peipsi järve äärsete kompaktse asustusega alade piires kuni olemasoleva ehitusjooneni ning nähtud ette avalikud juurdepääsuvõimalused Peipsi järve ja Narva jõe kallasradadele.

Üldplaneeringuga on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega juhud. Seni kehtivad detailplaneeringud jäävad edaspidi kehtima ning nendel aladel on võimalik ehitada vastavalt detailplaneeringule.

Kehtestatud üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Planeeringumaterjalid: https://mail.alutagusevald.ee/service/extension/drive/link/HCXIFSYBTFR33LTQ453UWFPDONDTGJ62JWGXNG2M.

 

Author: LIINA TALISTU