Uudised ja teated

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis 30.06.2022 otsusega nr 46 vastu Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu, mille eesmärk on kavandada Jahi (81501:005:0275) kinnistule äriotstarbeline puhkekompleks ning jagada Mudajärve (81501:005:0002) kinnistu osaliselt elamukruntideks. Planeeringuala suurus on ca 23,6 ha.

Planeeritav ala asub Rannapungerja külas Peipsi järve ja Rannapungerja jõe vahelisel alal. Tegemist on valdavalt metsaalaga, kus on teostatud nii lage- kui harvendusraiet. Planeeringualal on kavandatud 28 elamumaa, 2 transpordimaa, 1 haljasala ja 2 osaliselt ärimaa sihtotstarbega krunti puhkekompleksi tarbeks. Juurdepääs planeeringualale on tagatud olemasolevalt Mädajärve teelt, mis tuleb koos riigitee ristmikuga rekonstrueerida.

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks elamukrundi minimaalsuuruse vähendamise ning Rannapungerja jõe ja Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Avalik väljapanek toimub 19.07-17.08.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.