Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

10.05.19

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see hõlmab Silla tee 38 kinnistut (12201:002:0435). Planeeringuga tehakse ettepanek muuta olemasoleva krundi maakasutuse sihtotstarvet 100% elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks. Ehitusõiguse realiseerimiseks tehakse detailplaneeringuga ettepanek Silla tee 38 maaüksuse ulatuses Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks 43 meetrini.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamise ja maakasutuse osas – puhke- ja virgestusmaast elamumaaks.

Avalik väljapanek toimub 13.05-11.06.2019 Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla. 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Jõekääru kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

25.03.19

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Rannapungerja külas asuvate Poolsaare, Kõnnumaa ja Jõekääru maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu Jõekääru maaüksuse osas. Vastuvõtmise otsusega muudeti detailplaneeringuala piire ning nimetust. Planeeringuala muudetud suurus on 2,32 ha ja nimetus „Jõekääru kinnistu detailplaneering".

Planeeringuala hõlmab Jõekääru maaüksust (81501:005:0012). Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Jõekääru katastriüksus kaheks sadama maa sihtotstarbega krundiks ning seada ehitusõigus sadama hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut Jõekääru kinnistu põhjapoolsema ala maakasutuse osas - elamumaast sadama maaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.03-27.04.2019 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 02.05.2019 algusega kell 14.00 Alutaguse Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Alajõe kergliiklustee detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

20.02.19

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 06.03-19.03.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 21.03.2019 algusega kell 14.00 Alajõe teenuskeskuses (Valla tn 8).

Planeeringuala asub Alajõe külas ning hõlmab munitsipaalomandis olevaid Piiri, Pargi ja Käbi kinnistuid, ning osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee, Metsavälu, Muhvi, Jundema, Okka, Kaldaliiva, Leesika, Arge, Villa Marika, Puhke ja Emmeliine kinnistuid. Planeeritava ala suurus on ca 5 ha.

Planeeringuga kavandatakse kergliiklustee rajamist Kauksi-Vasknarva tee äärde, parkimisvõimaluste ja puhkeala rajamist valla omandis olevatele kruntidele ja juurdepääsude tagamist ranna-alale. Planeering on kooskõlas Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

28.02.19

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 06.03-04.04.2019 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.04.2019 algusega kell 14.00.

Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) katastriüksust. Planeeringuala suurus on ca 0,5. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Törzapi tee rajamiseks silla rekonstrueerimine või truubi rajamine Imatu ojale ning Imatu oja ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Iisaku valla üldplaneeringut Imatu oja ehituskeeluvööndi osas.

Toimetaja: LIINA TALISTU