Kuru küla Jaaniku tee 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

30.03.20

Alutaguse Vallavalitsus võttis 05.03.2020 korraldusega nr 94 vastu Kuru küla Jaaniku tee 2 detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 1300 m2 ja see hõlmab Jaaniku tee 2 (22401:004:0715) kinnistut. Krundile antakse ehitusõigus olemasoleva kaupluse hoone laiendamiseks üle 33% selle praegusest mahust ning ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei kavandata Jaaniku tee 2 kinnistu piiride muutmist. Kavandatav maakasutuse sihtotstarve on 70% ärimaa ja 30% elamumaa. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole vastuolus kehtiva Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 25.03-07.04.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek

24.03.20

Eesti Energia AS kavandab Alutaguse valda Estonia kaevanduse territooriumile rajada kuni 50 MW võimsusega pump-hüdroelektrijaama (Estonia PHEJ ehk PHEJ). DP algatati Alutaguse Vallavolikogu 23.08.2018 otsusega nr 96.

DP koostamise eesmärk on leida kõige optimaalsemad tingimused PHEJ rajamiseks elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil, kasutades ära suurtööstuse ja kaevandamise tagajärjel tekkinud tehiskeskkonda - Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aheraine-puistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi.

Planeeringuala hõlmab Väike-Pungerja külas asuvat Estonia kaevanduse maa-ala, mis jääb olemasolevast aherainemäest põhjapoole. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha. Kavandatav PHEJ koosneb maapealsest veereservuaarist ning maa-alusest reservuaarist ning neid ühendatavatest rajatistest. DP määrab PHEJ maapealse osa ehitusõiguse, hoonestustingimused ja rajamise võimalused ning põhimõttelised asukohad.

DP muudab osaliselt kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut, mille kohaselt on planeeringualal üleriigilise tähtsusega Estonia põlevkivimaardla ning ei ole arvestatud elektrijaama rajamise võimalusega.

KSH aruande eelnõus on hinnatud võimalikke mõjusid keskkonnale, mis võivad kaasneda DP elluviimisega, ning tehakse ettepanekud leevendusmeetmete rakendamiseks, et vältida olulise negatiivse keskkonnamõju tekkimist.

DP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 17.02 – 17.03.2020.

DP ja KSH aruande eelnõud tutvustav avalik arutelu toimub 20.02.2020 kell 16.00.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 26.03.2020 kell 16.00 (JÄÄB ÄRA riigis kehtestatud eriolukorra tõttu. Arutelu uuest ajast teavitatakse kaks nädalat enne toimumist.)

Arutelud toimuvad Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

DP ja KSH aruande materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik) ja Alutaguse valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP ja KSH eelnõu kohta arvamust (info@alutagusevald.ee).

Toimetaja: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

7.02.20

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 07.02-07.03.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.03.2020 algusega kell 16.00 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla.

Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha ning see hõlmab Laagri kinnistut (22901:003:0108) ja Raketi alajaam kinnistut (22901:003:0034).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine elamukruntideks. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarvete muutmisega ärimaast elamumaaks.

Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku ajal tutvuda avaliku väljapaneku ajal, alates 07.02.2020.

Toimetaja: LIINA TALISTU