Karjamaa küla Männi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

12.11.18

Alutaguse Vallavolikogu võttis 25. oktoobri 2018 otsusega nr 110 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Karjamaa küla Männi kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 5056 m2 ning see hõlmab Männi kinnistut (12201:001:1167, maatulundusmaa 100%).

Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alajõe valla Pepsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut Männi kinnistu osas põllu- ja metsamajandusmaast elamumaaks.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12. novembrist - 11. detsembrini 2018 Alutaguse Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik ja Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Mäetaguse aleviku Maakütte kinnistu maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

11.11.18

Alutaguse Vallavalitsus võttis 25. oktoobri 2018 korraldusega nr 611 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mäetaguse aleviku Maakütte kinnistu maa-ala detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 7452 m2 ning see hõlmab Maakütte kinnistut (49801:001:0724, 100% tootmismaa).

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse andmine eritehnika hooldamiseks ja remondiks ette nähtud hoonetele. Lubatud maksimaalne krundi täisehitus on 50%. Detailplaneeringuga ei muudeta Maakütte krundi olemasolevaid piire ja maakasutuse sihtotstarvet.

Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Mäetaguse valla üldplaneeringuga.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12. novembrist - 25. novembrini 2018 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses aadressil Pargi tn 5, Mäetaguse alevik.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

16.10.18

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 22.10-20.11.2018 Alutaguse Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik ja Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 22.11.2018 algusega kell 13.00 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,3 ha ning see hõlmab Ankru maaüksust (12201:001:1152) ja osaliselt riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva maa-ala.

Detailplaneeringuga jagatakse Ankru maaüksus neljaks elamumaa krundiks ja üheks neid teenindavaks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus elamute või suvilate rajamiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alajõe valla Pepsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut Ankru kinnistu osas põllu- ja metsamajandusmaast elamu- ja transpordimaaks.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

16.10.18

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Uusküla Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust (12201:001:0291) ja osaliselt riigimaantee nr 13111 Kauksi–Vasknarva maa-ala.

Detailplaneeringuga muudetakse maakasutuse sihtostarvet maatulundusmaast ärimaaks ja määratakse ehitusõigus kuni 7,5 m kõrguse majutushoone rajamiseks. Detailplaneering on maakasutuse sihtotstarbe osas kooskõlas Alajõe valla Pepsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Taavi maaüksuse ulatuses Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 meetrini.

Avalik väljapanek toimub 22.10-20.11.2018 Alutaguse Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik ja Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla.

Toimetaja: LIINA TALISTU