Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

2.05.21

Alutaguse Vallavolikogu võttis 25.03.2021 otsusega nr 314 vastu Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Laagri (22901:003:0108) ja Raketi alajaam (22901:003:0034) kinnistuid. Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha. Tegemist endise pioneerilaagri „Rakett" territooriumiga. Laagri kinnistu on ühisomandis ning endised pioneerilaagri hooned on kasutusel elamutena. Detailplaneeringuga on kavandatud Laagri kinnistu jagamine 17 elamumaa krundiks, 3 tootmismaa krundiks (alajaama, puurkaevu ja reoveepuhasti jaoks), 1 transpordimaa krundiks planeeringualasisese tee jaoks ning 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus ning tingimused elamu ja abihoone(te) rajamiseks.

Avalik väljapanek toimub 03.05-01.06.2021 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses (Valla, Illuka küla).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

2.05.21

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 03.05-16.05.2021 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Planeeritav maa-ala hõlmab Poolsaare (81501:005:0153) ja Kõnnumaa (81501:005:0010) kinnistuid ning juurdepääsutee ulatuses Ranna (81501:005:1070) ja Pungerja (81501:005:0060) kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on ca 7 ha. Detailplaneeringuga kavandatakse Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute jagamine elamumaa, sadamamaa ning neid teenindavateks kruntideks (haljasalad, teed), määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Planeering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Toimetaja: LIINA TALISTU

EDASILÜKATUD! Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

16.04.21

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 03.03.2021 kell 14.00 Mäetaguse Rahvamajas (Kooli tn 21, Mäetaguse alevik).

Planeeringuga kavandatakse Alajõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamist riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva äärde. Planeeritava ala suurus on ca 5 ha ning see hõlmab Piiri, Kordoni tee, Pargi ja Käbi katastriüksuseid ning osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee, Järveveere, Emmeliine, Metsavälu, Muhvi, Jundema, Okka, Kaldaliiva, Leesika, Arge, Mugavuse, Sambliku, Villa Marika ja Puhke katastriüksuseid.

Planeeritav tee kulgeb paralleelselt riigiteega 13111 Kauksi-Vasknarva. Tee on kavandatud maanteest lõuna poole, tagamaks inimeste ohutum liikumine – lõuna poole jäävad juurdepääsud randa, ühendused rajatavate parkimisaladega ning rajatavate puhkealadega. Lisaks kergliiklusteele on planeeringuga lahendatud avalik parkimine Piiri ja Pargi kinnistutel, tehakse ettepanekud servituutide seadmiseks ning avalike randapääsude määramiseks Peipsi järve ranna-alale, arvestades olemasolevaid väljakujunenud jalgradasid. Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.11-13.12.2020, mille jooksul esitati 7 arvamust/ettepanekut. Avaliku väljapaneku tulemuste alusel on tehtud detailplaneeringus vajalikud muudatused.

Seoses COVID-19 viiruse levikuga on avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine (e-kirjaga aadressil liina.talistu@alutagusevald.ee).

Toimetaja: LIINA TALISTU