Valla arengukavade ja eelarvestrateegia menetlus

Alutaguse Vallavolikogu 28.11.2019 määrusega nr 116 „Alutaguse valla arengudokumentide koostamise ja menetlemise kord" kohaselt  on kokku lepitud arengudokumentide menetlemise reeglid.

 HUVITATUD ISIKUD OLGE AKTIIVSED KAASA RÄÄKIMA VALLA ARENGUDOKUMENTIDE KOOSTAMISEL!
Valla arengudokumendid
  • valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikule väljapanekule vallavalitsus korraldusega, milles määratakse avaliku väljapaneku toimumise ja ettepanekute esitamise aeg ja koht ning kirjalike ettepanekute laekumisel avaliku arutelu toimumise aeg ja koht;
  • avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat. Teade eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse valla veebilehel;
  • ettepanekuid valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõusse võivad esitada kõik huvitatud isikud. Kirjalikud ettepanekud esitatakse avalikustamise ajal;
  • kirjalike ettepanekute arutamiseks korraldab ametiasutus avaliku arutelu, mille järel kujundab vallavalitsus oma seisukoha ettepanekute osas;
  • valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu esitatakse vallavolikogule koos avalikustamise ajal tehtud ettepanekutega, vallavalitsuse seisukohtadega ja arutelu tulemustega.

Algatatud arengukavade ja eelarvestrateegia avalikustamise ja ettepanekute teadetega saab tutvuda kodulehe uudiste rubriigis ja valla FB lehel.

 

Hallatava asutuse arengudokumendid
  • hallatava asutuse juht esitab arengukava eelnõu vallavalitsusele heakskiitmiseks. Vallavalitsus suunab heakskiidetud arengukava eelnõu avalikule väljapanekule ning määrab avaliku väljapaneku toimumise aja ja koha;
  • arengukava eelnõu avalikustatakse hallatava asutuse ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat. Teade eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse hallatava asutuse ja valla veebilehel;
  • hallatav asutus vaatab avalikustamisel esitatud ettepanekud läbi ja täpsustab vajadusel arengukava eelnõu. Hallatav asutus esitab koostöös ametiasutuse vastava teenistusega, mille haldusalas hallatav asutus tegutseb, arengukava täpsustatud eelnõu vallavalitsusele koos kokkuvõttega ja oma seisukohaga avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta.