Avaliku ürituse korraldamine

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.     

Alutaguse valla haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada ja pidada ainult avaliku ürituse korraldamise loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.                         

Õigusakt

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas

Vastutaja(d)

Lehti Targijainen

vallasekretär

+372 3366903; +372 53055229

lehti.targijainen@alutagusevald.ee

Heidi Kruut

registritöötaja

+372 3366900; +372 5280514

heidi.kruut@alutagusevald.ee

 

LOA TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
 • Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist ametiasutusele allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.                                              
 • Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb turvaplaan eelnevalt kooskõlastada Ida prefektuuri Jõhvi politseijaoskonnaga ja Ida päästekeskusega. 
 • Kui avaliku üritusega kaasneb riigimaanteede liikluse ümberkorraldamine, siis peab avaliku ürituse korraldaja saama eelnevalt kooskõlastuse Maanteeametilt.
Vajaminevad dokumendid
 • Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus;

  Olenevalt avaliku ürituse iseloomust tuleb taotlusele lisada:

 • liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem;
 • avaliku ürituse toimumise asukoha skeem;
 • kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari (kauplemise inventar, tribüün, lava vms), inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus;
 • kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan;
 • kui avaliku ürituse läbiviimisega on seotud liikluse ümberkorraldamine, peab avaliku ürituse korraldaja lisama taotlusele kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed;
 • kui avaliku üritusega kaasneb riigimaanteede liikluse ümberkorraldamine, siis peab avaliku ürituse korraldaja lisama Maanteeameti kooskõlastuse;
 • seltsing peab loa taotlusele lisama seltsingulepingu.
Viide Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 

Kauplemine Alutaguse valla haldusterritooriumil

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus                        

Kauplemine tänavakaubanduse korras avalikult kasutataval maa-alal on lubatud vallavalitsuse nimetatud kohtades ametiasutuse väljastatud müügipileti alusel.   

Turukaubanduseks annab loa ja kehtestab vajadusel kõrvalkulude hinna vallavalitsus korraldusega. Tänava- ja turukaubanduses kehtivad müügipiirangud vastavalt eriseadustes sätestatule.

Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditeemalistel ja muudel avalikkusele suunatud üritusel.  Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kooskõlastatult avaliku ürituse korraldajaga. Eraõiguslikule isikule kuuluval või valduses oleval maa-alal kauplemine avaliku ürituse raames toimub kokkuleppel maa omaniku või valdajaga.                   

Teenuse maksumus Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 06. jaanuari 2020. a korraldusega nr 4 müügipiletite hinnad. Hindadega saab tutvuda SIIN.
Kestvus

Müügipilet väljastatakse kauplejale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul alates müügipileti eest tasumisest. Kaupleja soovi korral väljastatakse müügipilet elektrooniliselt (saadetakse kaupleja e-posti aadressile).

Vastutaja(d)

KUREMÄE (K,R)

Tairi Hütt

õigus- ja

andmekaitsespetsialist

+372 3366902;+372 5202014

tairi.hytt@alutagusevald.ee  

IISAKU

Katrin Junolainen

teabespetsialist

+372 3366901; +372 5242521

katrin.junolainen@alutagusevald.ee     

MÄETAGUSE

Heidi Kruut

registritöötaja

 +372 3366900; +372 5280514

 heidi.kruut@alutagusevald.ee             

Õigusakt

Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas

 

MÜÜGIPILETI VÕI LOA TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Müügipileti väljastamiseks või turukaubanduseks loa saamseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, milles kajastuvad järgmised andmed:

 • kaupleja nimi ja registrikood (füüsilise isiku puhul- isiku nimi ning isikukood, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja aadress);
 • müügikoha asukoht;
 • kaupade või teenuste loetelu;
 • kauplemisaeg (periood); 

Taotluse võib esitada kohapeal või e-postiga.                                                    

Vajaminevad dokumendid
 • Taotlus;
 • müügipileti hinna tasumist tõendav dokument.
Järelevalve

Järelevalvet tänava- ja turukaubandusele ning kaubandusele avalikul üritusel määrusega kehtestatud nõuete täitmise üle teostab Alutaguse Vallavalitsus.

Riiklikku järelevalvet seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teevad vastavas seaduses või õigusaktis määratud asutused või ametiisikud.

Õigusaktidega sätestatud nõuete rikkumise eest karistatakse vastava valdkonna eriseadusega ettenähtud korras