Uudised ja teated

Vasknarva küla Muuli tee 8 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus võttis 31.10.2022 korraldusega nr 500 vastu Vasknarva küla Muuli tee 8 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äri- ja abihoone ning väikesadama rajatiste ehitamiseks. Planeeringuala asub Vasknarva küla kompaktselt asustatud alal, sadama ja kloostri vahetus läheduses ning hõlmab Muuli tee 8 (13001:001:1142) kinnistut, mille maakasutuse sihtotstarve on 100% ärimaa. 2021. aastal toimunud maakorraldustoimingute tõttu on detailplaneeringu vastuvõtmisel muudetud algset planeeringuala piiri, planeeringuala suurus ei ole muutunud.

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus ühe kolmekorruselise ärihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga 200 m2- 500 m2 ja kõrgusega kuni 8 m. Planeeringukohane maakasutuse sihtotstarve on 60% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ÄK ja 40% sadama maa LS.

Avalik väljapanek toimub 05.12-18.12.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.