Alutaguse valla heakorraeeskiri

8/3/20

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas Alutaguse valla heakorraeeskiri. Eeskirjaga kehtestatakse heakorranõuded, kohustused ja piirangud valla haldusterritooriumil. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning kinnis- ja vallasvara omanikele või valdajatele. Heakorraeeskirjas on sätestatud üldised ja avaliku koha heakorra nõuded, heakorranõuete täitmist tagavad keelud, heakord avalikel teedel, kinnistu heakorra nõuded, aiamaa heakorra nõuded, ehitus- ja remonditööde teostaja kohustused heakorra tagamisel, tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel, tänavakaubanduse korraldaja kohustused heakorra tagamisel, mootorsõidukite omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel, loomapidaja kohustused heakorra tagamisel, vastutus eeskirja rikkumise eest ja järelevalve. 

Heakorraeeskirjaga saab tutvuda SIIN.