Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni-, majapidamistoimingutes, muudes toimingutes). Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos.

Isiklikuks abistajaks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Taotluses märgitakse lisaks

1) põhjus, milleks isiklikku abistajat soovitakse;

2) tegevused, milleks isiklikku abistajat vajatakse;

3) võimalusel isiku, keda soovitakse isiklikuks abistajaks, andmed.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (§ 11)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF