Jäätmejaama teenusest Alutaguse vallas 2022 aastal

19.01.22

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2022. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilasse.

Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 9.00–17.00.

  • Uikala prügilas võetakse vallaelanikelt tasuta vastu järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39); klaas (20 01 02); raamita aknaklaasi (17 02 02); biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 03 (s.h. 20 02 02)); puit (eelsorteeritud) (20 01 38); tekstiil (20 01 10, (s.h. 20 01 11)); suurjäätmed (20 03 07).

Torma prügila on avatud tööpäeviti 9.00-18.00, laupäeval 9.00-16.00, pühapäeval ja riigipühadel on prügila suletud.

  • Torma prügilas võetakse vallaelanikelt tasuta vastu järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01) liigiti (paber ja kartong eraldi), plastid (20 01 39), metallid (20 01 40), klaas (20 01 02), raamita aknaklaas (17 02 02), biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01), bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03), puit (20 01 38), tekstiil (20 01 10, 20 01 11), suurjäätmed (20 03 07), elektroonika (16 02), põllumajanduskemikaalid (02 01 08*), trükivärvid (08 03 12*), muud mootori-,käigukasti ja määrdeõlid (13 02 08*), ohtlik pakend (15 01 10*), õlifiltrid (16 01 07*), pliiakud (16 06 01*), Ni-cd-akud (16 06 02*), happed (20 01 04*), leelised (20 01 15*), fotokemikaaalid (20 01 17*), lum.lambid (20 01 21*), elavhõbe (20 01 21*), pestitsiidid (20 01 19*), vanavärv, liimid ja vaigud (20 01 27*), EES jäätmed (20 01 35* ja 20 01 36), sortimata ravimikogused (20 01 98*), patareid ja väikeakud (20 01 33*), pakendid (15 01).

Jäätmete transport prügilasse tuleb ise organiseerida ning ära antavad jäätmed peavad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega (prügila töötajale tuleb kontrollimiseks esitada mõlemad dokumendid). Jäätmeid üle andev elanik peab lähtuma prügila töötajate korraldustest. Üle antavad jäätmed peavad olema sorteeritud vastavalt ülaltoodud nimekirjale. Sorteerimata jäätmeid prügilas tasuta vastu ei võeta.

Jätkuvalt saab ohtlikke jäätmeid ja elektroonikaromusid ära anda ka valla territooriumil asuvates ohtlike jäätmete (Iisaku alevik ja Mäetaguse alevik) ja elektroonikaromude (Illuka teenuskeskus) kogumispunktides. Iisaku alevikus on elektroonikaromude äraandmiseks katlamaja kõrval avatud uus kogumispunkt, ohtlikke jäätmeid saa jätkuvalt üle anda olemasolevas kogumispunktis. Juhime tähelepanu sellele, et Mäetaguse aleviku ohtlike jäätmete kogumispunkti mahutavus on piiratud ning suured elektroonikajäätmed (nt telekad, külmkapid, pesumasinad jne) tuleks viia Iisaku või Illuka teenuskeskuse elektroonikaromude kogumispunkti või Torma prügilasse. PS! Uikala prügila on tavajäätmete prügila ja elektroonikat vastu ei võta.

Kõik kogumispunktid on videovalve all. Ohtlike jäätmete või elektroonikaromude kogumispunkti ukse taha jätmine on keelatud ning seda käsitletakse prügistamisena. Vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale on prügistamine rahatrahviga karistatav.

article-author: MARTIN MILLER

Eterniidi kogumisering 07.09.20-20.09.20

Sie besitzen nicht die Rollen, um auf dieses Portlet zuzugreifen.