Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjon on Alutaguse Vallavalitsuse juures tegutsev komisjon sotsiaalhoolekande valdkonnas vallakodanike avalduste ja kaebuste menetlemiseks ja abi võimaldamise üle otsustamiseks. Komisjoni ülesandeks on komisjonile edastatud avalduste menetlemine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks.

Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni töökord

 

Alutaguse valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord vt

https://www.riigiteataja.ee/akt/409102018031