21.12.20

Alutaguse Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotlus materjalidega saab täpsemalt tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses dokumendiregistris või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis „KOTKAS".

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Alutaguse valla koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

article-author: MARTIN MILLER

Vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/324788 muutmise taotlus

05.04.21

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse Osaühingu VKG Kaevandused (registrikood 10854884, aadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14, 30328; edaspidi nimetatud ettevõte) vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba) nr L.VV/324788 muutmise taotluse, mis on Keskkonnaameti keskkonnalubade infosüsteemis KOTKAS registreeritud 24.03.2021 nr DM-115237-1 all. Ettevõte taotleb puurkaevust PRK0025900 põhjaveevõtu tähtaja muutmist kuni 05.09.2029 (keskkonnaloa kehtivuse lõppemiseni) ja keskkonnaloa nr L.VV/324788 tabelis V3 "Võetava vee koguse ja seire nõuded" täiendavate nõuete osas andmete ajakohastamist. Veeloaga nr L.VV/324788 on põhjaveevõtt puurkaevust PRK0025900 lubatud kuni 31.12.2020 keskkonnaministri 06.04.2006 käskkirjaga nr 409 Mäetaguse valla põhjaveemaardlale kinnitatud põhjaveevarust. Vastavalt veeseaduse (edaspidi VeeS) § 206 lg 2 kohaselt hinnatakse põhjaveevaru ümber, kui: 1) põhjaveevaru kasutamise aeg on ületanud põhjaveevaru kasutamise arvutusliku aja ja kavandatav põhjaveevõtt on jätkuvalt suurem kui 500 m3 ööpäevas; 2) põhjaveevaruga ala hüdrogeoloogilised tingimused on muutunud; 3) põhjaveevaruga ala põhjavee seisund on halvenenud ega vasta enam põhjaveevaru kasutamise eesmärgile; 4) põhjavee keemiline seisund või koguseline seisund on halvenenud sellisel määral, et kehtestatud põhjaveevaruga alal asuv põhjaveekogum on ohustatud või selle seisundiklass on muutunud heast halvaks; 5) põhjaveevaru kasutamine võib põhjustada pinnavee seisundi halvenemist või ebasoodsaid muutusi põhjaveest sõltuvas maismaaökosüsteemis; 6) põhjaveekihist soovitakse vett võtta rohkem, kui on kehtestatud põhjaveevaru; 7) tekib vajadus oluliselt muuta põhjaveehaarde asukohta või põhjaveehaardel puudub sanitaarkaitseala. Keskkonnaametile teadaolevalt ei esine seoses veevõtuga puurkaevust PRK0025900 VeeS §-s 206 nimetatud asjaolusid. Seega ei pea puurkaevu PRK0025900 põhjaveevaru ümber hindama juhul, kui ettevõtte kavandatav põhjaveevõtt jääb alla 500 m3 ööpäevas.

Keskkonnaloa eelnõu saadetakse ettevõttele ja Alutaguse Vallavalitsusele tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks. Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. KeÜS § 49 lg 1 alusel otsustatakse keskkonnaloa andmine 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse registreerimise kuupäevast.

article-author: MARTIN MILLER

Arvamuse küsimine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

21.12.20

Keskkonnaamet teatab, et võttis menetlusse aktsiaseltsi Tootsi Turvas (registrikood 0021374, aadress: Büroomaja 1, Papiniidu 5, Pärnu linn, 80042 Pärnu maakond, edaspidi ettevõte) 18.11.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi veeloa) nr L.VV/331491 muutmise taotluse. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (edaspidi KeÜS) § 43 lg 1 ning haldusmenetluse seaduse § 40 sätete alusel palume arvamust aktsiaseltsi Tootsi Turvas veeloa nr L.VV/331491 muutmise taotlusele.

Veeloa nr L.VV/331491 alusel juhitakse Kasesoo turbatootmisalalt suublasse kuivendusvett läbi kahe väljalasu. Kasesoo turbatootmisala asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Puhatu külas Kasesoo turbatootmisala 1 kinnistul (katastrinumber 22901:005:0053) ja Kasesoo turbatootmisala 2 kinnistul (katastrinumber 22901:005:0054). Läänepoolsete tootmisväljakute kuivendusvee suublaks on Kasesoo kraav (keskkonnaregistri kood: VEE1062900), mis suubub Gorodenko ojja (keskkonnaregistri kood: VEE1062800). Idapoolsetelt tootmisväljakutelt juhitakse kuivendusvesi läbi settebasseinide Kasesoo harukraavi (keskkonnaregistri kood: VEE1062802), mis suubub Laasina kraavi (keskkonnaregistri kood: VEE1062801), mis omakorda suubub Gorodenko ojja (keskkonnaregistri kood: VEE1062800). Ettevõtte taotleb veeloast Gorodenko oja suubla seire ära jätmist, sest Kasesoo turbatootmisalalt ärajuhitav kuivendusvett nimetatud veekogusse ei juhita.

Ettevõte kaevandab Kasesoo turbatootmisalal maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KMIN-080 alusel (kehtib kuni 29.12.2049). Maavara kaevandamise loa KMIN-080 kohaselt on Kasesoo turbatootmisala teenindusmaa pindala 269,93 ha, sh mäeeraldis 217,95 ha. Kaevandamise maksimaalne aastamäär on 11 tuh t. Turbatootmisalal toimub turba tootmine pinnakihiliselt freesmeetodil. Sademevee turbatootmisalalt juhtimine on maavara kaevandamisega ruumiliselt ja tehnoloogiliselt seotud kõrvaltegevus. Kuna turbatootmine ja turbatootmisalalt kuivendusvee ärajuhtimine on omavahel ruumiliselt seotud, siis käesoleva menetluse raamides liidetakse veeloa nr L.VV/331491 maavara kaevandamise keskkonnaloaga nr KMIN-080 ja antakse ettevõttele välja muudetud keskkonnaloa nr LVIM-080.

Keskkonnaloa muutmise taotlus nr T-KL/1005221-2 on kättesaadav menetluse nr M-111667 all keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

 

article-author: MARTIN MILLER