Elukoha registreerimine

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Kui inimene muudab oma elukohta Eestis, asub elama välisriiki või välisriigist Eestisse, peab ta esitama elukohateate. Elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada teade elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele ja Tallinnas linna-osavalitsusele 14 päeva jooksul, välisriiki kolimisel 30 päeva jooksul. 

Elukoha registreerimine on vajalik, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma territooriumil elavatele elanikele avalikke teenuseid ning tõhustada teabevahetust ja koostööd.       

Loe rohkem elukoha registreerimisest SIIN.        

Teenuse maksumus                 Toiming on tasuta.
Kestvus Alates Teie elukohateate saamisest 10 tööpäeva jooksul otsustab kohalik omavalitsus Teie elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise.
Õigusaktid
Vastutaja(d)

KURTNA (R)

Tairi Hütt

õigus- ja andmekaitsespetsialist

+372 3366902;+372 5202014

tairi.hytt@alutagusevald.ee

IISAKU

Katrin Junolainen

teabespetsialist

+372 3366901; +372 5242521

katrin.junolainen@alutagusevald.ee

MÄETAGUSE

Heidi Kruut

registri- ja personalitöötaja

+372 3366900; +372 5280514

heidi.kruut@alutagusevald.ee

 

ELUKOHATEATE ESITAMINE

Vajalikud sammud

Elukohateadet on võimalik esitada:

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad! 

Loe rohkem elukohateate esitamiset SIIN:                                        

Vajaminevad dokumendid
  • Isikut tõendav kehtiv dokument;
  • eluruumi omaniku kirjalik nõusolek või kehtiv üürileping (e-rahvastikuregistris elektrooniline nõusolek või üürileping);
  • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
  • hooldusõigusliku vanema nõusolek alaealise lapse elukoha andmete muutmisel (e-rahvastikuregistris elektrooniline nõusolek).

Viide 

Elukohateate vorm (elektroonselt täidetav)                                              

Notice of residence in English (electronic fillable)

 

Omaniku õigustatud nõudmine

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada vastava aadressi järgsele kohalikule omavalitsusele avaldus ruumi registreeritud isiku või isikute elukohaandmete muutmiseks.  

 Omanikul on võimalik temale kuuluvasse ruumi registreeritud isikute andmeid vaadata portaalis rahvastukuregister.ee     
 Ruumi omanikul ei ole õigust avaldust esitada, kui inimene elab talle kuuluvas ruumis või isikul on õigus ruumi oma elukohana kasutada!                      
Teenuse maksumus Toiming on tasuta.
Kestvus

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest 10 tööpäeva jooksul registris märgitud elukoha aadressile saadetava kirjaga ja ka väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui teavitamise kohustus ei ole täidetud muul moel. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.

Kui menetluse tulemusel omaniku õigustatud nõudmine aga rahuldatakse, lõpetatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus.

Õigusaktid Rahvastikuregistri seadus
Vastutaja(d)

KURTNA (R)

Tairi Hütt

õigus- ja

andmekaitsespetsialist

+372 3366902;+372 5202014

tairi.hytt@alutagusevald.ee

IISAKU

Katrin Junolainen

teabespetsialist

+372 3366901; +372 5242521

 katrin.junolainen@alutagusevald.ee

 

MÄETAGUSE

Heidi Kruut

registri- ja personalitöötaja

+372 3366900; +372 5280514

heidi.kruut@alutagusevald.ee

 

 

AVALDUSE ESITAMINE

Vajalikud sammud Ruumi omaniku avaldust on võimalik esitada: Loe rohkem ruumi omaniku õigustatud nõudmisest SIIN.                                                                                                 
Vajaminevad dokumendid Isikut tõendav kehtiv dokument.
Viide Ruumi omaniku avaldus