Tee ehitamine, teehoid

Avalikult kasutatava tee ehitamine

Avalikult kasutatava tee ja avalikkusele ligipääsetava eratee ehitamine toimub vastavalt ehitusseadustikus sätestatule.

 

Juurdepääsuks kasutatava eratee ja mahasõidu ehitamine
 • Juurdepääsuks kasutatava eratee ja avalikult kasutatavalt teelt uue mahasõidu ehitamine või olemasoleva rekonstrueerimine on lubatud kinnistule ehitatava hoone või rajatise ehitusprojekti alusel.
 • Eelmises punktis nimetamata juhtudel peab kinnistu omanik oma tegevuse kooskõlastamiseks esitama vallavalitsusele taotluse, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust ja asendiplaani.

Vallavalitsus võib jätta taotluse kooskõlastamata, kui:

 • tee ei vasta tuleohutuse nõuetele;
 • ristumiskohas valla teega puudub ohutuks väljasõiduks vajalik külgnähtavus (ei ole võimalikult täisnurga all);
 • on kavandatud ebapiisav pöörderaadius;
 • on kavandamata meetmed teekraavis takistamatu veevoolu tagamiseks (truup);
 • puuduvad kommunikatsioonide valdajate või teiste maaomanike kooskõlastused.

 

Teehoid

Teehoiuna käsitatakse teetöö kavandamist, tee projekteerimist, ehitamist ja remontimist, tee ja teekaitsevööndi hooldamist, teekasutuse korraldamist ning tee haldamisega seotud muud tegevust.

 • Avalikult kasutatavate teede teehoidu korraldab vallavalitsus.
 • Teetööde teostamise ajal tagab liiklusohutuse tööde tegija.

 

Tee seisund ja seisundinõuded
 Tee seisunditasemed ja üldised seisundinõuded tulenevad ehitusseadustiku alusel kehtestatud määrusest „Tee seisundinõuded".

Avalikult kasutatavate teede ja tänavate seisunditasemed

Kattega maantee nõutav seisunditase on 1.

Kattega tänava nõutavad seisunditasemed on:

 • kvartalisisene tänav, väljak, parkimisplats 1;
 • kõrvaltänav 2.

Kruusatee nõutavad seisunditasemed on:

 • maantee 1;
 • tänav 2.

Pinnasteele kehtivad asjakohased kruusatee seisundinõuded.

Tänavate seisunditasemete määramise aluseks on vallavalitsuse poolt kinnitatud tänavate nimekiri.