Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetust makstakse riigieelarvelistest vahenditest. Toimetulekutoetuse taotlemist, arvestamist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.

Toimetulekupiir kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks ja 2021. aastal on kehtiv toimetulekupiir üksi elavale isikule 200 eurotiga järgneva pereliikme kohta lisaks 160 eurot ja alaealisele pereliikmele 240 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot. Toetust saavad taotleda inimesed, kellel pere netosissetulek jääb pärast eluasemekulude tasumist alla toimetulekupiiri. Arvestamise aluseks on kõigi pereliikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Kui toimetulekutoetuse taotleja maksab elatist või tema sissetulekutest peetakse kinni täitemenetluse käigus arestitud raha, siis arvestatakse see sissetulekutest maha, kui taotleja esitab vastavasisulised dokumendid toimetulekutoetuse taotluse juurde.

Täitemenetluse seaduse alusel (sageli juba sotsiaalkindlustusameti, töötukassa, tööandja kaudu) kohtutäituri poolt kinni peetud raha, mida inimene füüsiliselt kasutada ei saa, ei loeta taotleja leibkonna sissetulekuks. 

Laenud ja muud võlakohustused ei ole käsitletavad esmavajaduste all, mistõttu tuleb nende puhul jätkuvalt lähtuda asjaolust, et tegemist on laenu võtja vabatahtliku kohustusega, millega kaasnevad riskid jäävad laenu võtja kanda. Ehk et sissetulekut, mis on inimesele reaalselt laekunud, kuid mille eest tasutakse näiteks erinevaid laenukohustusi, on inimesel siiski võimalik kasutada ning neid ei kaeta toimetulekutoetuse raames.

Perekonna liikmeteks loetakse toimetulekutoetuse taotlejat, tema abikaasat või temaga abielulistes suhetes olevat samas eluruumis alaliselt elavat isikut, nende  ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid või teisi ühtset tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega seotud isikuid.

Perekonna arvestusliku toimetulekupiiri määramisel arvatakse perekonna koosseisu ka perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti Vabariigi riiklike või haridusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased.

Toimetulekutoetus on peretoetus ja selle suurus sõltub liikmete arvust perekonnas.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb taotlejal pöörduda  vallavalitsuse sotsiaalosakonda ja täita vormikohane taotlus ning esitada järgmised dokumendid:

  • kõigi perekonnaliikmete isikukoodiga dokument;
  • omandit tõendav dokument või üürileping;
  • kõigi täisealiste perekonnaliikmete arvelduskontode väljavõtted eelmise kuu andmetega;
  • makseteatised  eluasemekulude kohta, mis kuuluvad tasumisele toetuse taotluse kuul (haldus- ja hoolduskulu, küte, vesi, elekter, kindlustus, maamaks, majapidamisgaas).

Täpsem info oma piirkonna sotsiaaltöötajalt.

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF

Alus: Sotsiaalhoolekandeseadus § 131-135

         Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad