Abi taotlemine

Sotsiaalhooldekande eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist. Inimesele, kes vajab sotsiaalhoolekandelist abi, korraldavad seda nii riik kui kohalik omavalitsus ehk Alutaguse vald.

Abivajaduse hindamisel selgitatakse välja isiku ja tema pere ülalpidamisvõime ehk võimalused ning valmisolek iseseisvalt ning kõrvalise abita ehk sotsiaalhoolekandelise toetuseta toime tulla. Vajadusel saab abivajaja taotleda sotsiaaltoetust. Toetuste maksmise tingimused ja toetuse saamise täpne kord on kirjeldatud Alutaguse valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras. Abivajaja võib pöörduda info ja selgituste saamiseks kõigi vallavalitsuse sotsiaaltöötajate poole.

Sotsiaalabi vajavatele isikutele osutab Alutaguse vald vastavalt inimese abivajadusele erinevaid sotsiaalteenuseid või korraldab vajaliku teenuse osutamise oma koostööpartnerite abil.

Alutaguse vald abistab inimesi nii koduteenuste, isikliku abistaja kui tugiisikuteenusega. Tagame sotsiaaleluruumi nendele, kes seda ise ei suuda ning abistame sotsiaaltranspordiga, abistame ja nõustame väljaspool kodu osutatavate üldhooldusteenuste (hooldekodu) vajaduse korral.

Taotlemine

Teenuse või toetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus, v.a juhul, kui hüvitist saab anda proaktiivselt. 

Taotluses tuleb märkida

1) abi saamise pöördumise põhjus ning abivajadusega seotud olulised asjaolud;
2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood;
3) taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
4) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri;
5) vajadusel ka täiendavaid andmeid, mis tulenevad vastavatest toetustingimustest.

Kui taotletakse sotsiaaltoetust (rahalist hüvitist), märgitakse taotlusele ka
1) toetuse maksmise viis (sularahas või ülekandega panka);
2) raha maksmisel ülekandega panga arvelduskontole vastava arvelduskonto omaniku nimi ning arvelduskonto number.

Taotlusele lisatakse vajadusel dokumendid ja tõendid, mis on vajalikud oluliste asjaolude väljaselgitamiseks. Üldjuhul on taotluse esitamine vormivaba. Ametiasutusel on õigus isikute abistamiseks koostada kirjalikke või elektroonilisi taotluste näidiseid. Hüvitise andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest alates.