Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

11/16/21

ARUTELU LINK:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRjMThlODgtNWJlYy00MmNmLWJiZDgtZTgwZTJlZTYxYTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6b34411-3e3e-4616-9187-71f38625235d%22%2c%22Oid%22%3a%228d69700c-e1d3-40cd-b27c-065e110e3bc3%22%7d

 

Alutaguse Vallavolikogu algatas 25.02.2021 otsusega nr 309 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH, eesmärgiga välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas. Planeeringuala suurusega ca 15 770 ha asub Peressaare küla ja Tagajõe küla ning osaliselt Oonurme, Kellassaare, Sahargu, Tudulinna ja Taga-Roostoja külade territooriumil. Eriplaneeringuga selgitatakse, millistesse asukohtadesse on võimalik elektrituulikuid rajada, lähtudes seejuures planeeringualast ning võttes arvesse sotsiaalsed aspektid (kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused.

Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) avalik väljapanek toimub 18.10 – 17.12.2021 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja Tudulinna raamatukogus (Kooli tn 4, Tudulinna küla).

LS ja VTK tutvustav avalik arutelu toimub 16.11.2021 kell 17.00. 

LS ja VTK avalik arutelu toimub 25.01.2022 kell 16.00.

Avalikud arutelud toimuvad Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla). Tutvustav arutelu toimub ka veebis rakenduse Teams vahendusel. Veebis osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 16.11.2021 kell 12.00 aadressil liina.talistu@alutagusevald.ee.

Materjalidega saab tutvuda ka lingil www.alutagusetuulepark.ee.

Ettepanekud nimetatud dokumendi täiendamiseks/parandamiseks võib esitada e-posti aadressidele info@alutagusevald.ee või kirjalikult Alutaguse vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku, 41101 Ida-Viru maakond).

 

 

Author: LIINA TALISTU

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH algatamine

3/3/21

Alutaguse Vallavolikogu algatas 25.02.2021 otsusega nr 309 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas.

Planeeringuala suurus ca 15 770 ha ja see jääb Peressaare küla ja Tagajõe küla ning osaliselt Oonurme, Kellassaare, Sahargu, Tudulinna ja Taga-Roostoja külade territooriumile. Planeeritava maa-ala piir on toodud eriplaneeringu algatamise otsuse lisas.

Eriplaneeringuga selgitatakse, millistesse asukohtadesse on võimalik elektrituulikuid rajada, lähtudes seejuures planeeringualast ning võttes arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused.

Eriplaneeringu menetlus koosneb ehitise asukoha eelvaliku tegemisest, mille eesmärk on ehitisele sobivaima asukoha leidmine, ja detailse lahenduse koostamise menetlusest. Eriplaneeringu koostamisel on KSH läbiviimine kohustuslik. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise käigus.

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, eriplaneeringu koostamise korraldaja on Alutaguse Vallavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja KSH läbiviija selgub hankemenetluse tulemusel. Eriplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Sunly Wind OÜ.

Eriplaneeringu koostamise ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel.

 

Author: LIINA TALISTU