Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Õigus lapsehoiuteenusele on isikul, kelle laps lapsehoiuteenuse vajaduse hetkel ei viibi haridusasustuses.

Raske ja sügava puudega lapse puhul hinnatakse lapsehoiuteenuse vajadust koostöös teenust saava isikuga ning isiku soovil nõustatakse teda lapsehoiuteenuse osutaja valikul.

 

Hindamise tulemustest lähtuvad toimingud lapsehoiuteenuse osutamisel, selle osutamise aeg, koht, maht ja rahastamine lepitakse kokku teenuse saaja ning teenuse osutaja vahel ja sätestatakse teenuse osutamise lepingus.

Lapsehoiuteenuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 17)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF