Noortevolikogu

Noortevolikogu on Alutaguse Vallavolikogu juures tegutsev Alutaguse valla noorte huve esindav esinduskogu.

Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

Noortevolikogu valimise kord, eesmärgid ja ülesanded on kirjeldatud noortevolikogu põhimääruses.

 

Vastavalt volikogu otsusega nr 136 kinnitati Alutaguse valla noortevolikogu valimiskomisjon koosseisus:

- komisjoni esimees: vallasekretär Lehti Targijainen

- komisjoni liikmed:

volikogu liige Kristiina Ets;

noorte esindaja Markus Grinfeld (volitused peatatud);

noorte esindaja Iisaku Noorte Klubi MTÜ juhatuse liige Lii Roosa;

haridus- ja noorsootööspetsialist Nelli Kuldmaa;

õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt.

 

SEL AASTAL TOIMUVAD ALUTAGUSE VALLAS ESMAKORDSELT NOORTEVOLIKOGU VALIMISED

Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.  Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:

  • arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  • teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude või noortekogudega;
  • korraldab noortele üritusi ja viib ellu omaalgatuslike projekte.

Noortevolikogu valitakse 7-liikmelisena salajastel valimistel kaheks aastaks. Valimistel moodustatakse kolm piirkonda vastavalt haridusasutuste asukoha territooriumitele (Iisaku, Illuka, Mäetaguse). Noortevolikokku pääseb igast piirkonnast enim hääli saanud kandidaat, ülejäänud kohad täidetakse häälteenamuse alusel.

Valimistulemused teeb kindlaks valimiskomisjon, kes registreerib oma otsusega noortevolikogu liikmete pingerea. Uute liikmete volitused algavad valimistulemuste valla veebilehel avalikustamisele järgnevast päevast.

Noortevolikogu valitud koosseisu kutsub kokku valimiskomisjoni esimees.

 

NOORTEVOLIKOGUSSE KANDIDEERIMINE

Valimiskomisjon registreeris noortevolikogu kandidaadid ning andis kandideerimisnumbrid avalduste esitamise ajalise järjestuse alusel:
 
101 LISA SHEFER
102 HELAR RICHARD EKŠTEIN
103 ALISA SHEFER
104 MARKUS GRINFELD 
105 HANNA MARLEEN AAMER
106 LAUREN JUUSE
107  KERTO VINKLER
108  LIISI KAUBER

 

Kandideerida sai 13–26 aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vald. Kandidaadil tuli esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus valimiskomisjonile Alutaguse valla kodulehel e-avaldusena perioodil 23.10-12.11.2023. Kodulehel sai sisenemiseks kasutada ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

 

NOORTEVOLIKOGU VALIMISED TOIMUVAD 27.-30.11.2023 volis.ee KESKKONNAS.

Valimisõigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 13-26 aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald. Valimistel osalemiseks tuleb siseneda VOLIS keskkonda. Sisenemiseks on kolm võimalust:

  • ID-kaart;
  • Smart ID;
  • Mobiil-ID.

Kõigil valimisealistel noortel palun kontrollida, kas on isikutuvastamiseks olemas eeltoodud kehtivad võimalused.