Prillide ja abivahendite ostmise või laenutamise toetus

Toetust on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elab:

  •  mittetöötav vanaduspensioniealine isik ja mittetöötav osalise või puuduva töövõimega isik tingimusel, et isikule ei maksta töötukassast töötuskindlustushüvitist ning toimetulekutoetuse saajad;  
  • vanem või eestkostja lapsele, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes kuni 19-aastaseks saamiseni või jooksva õppeaasta lõpuni arsti poolt väljastatud tõendi alusel.

 

Prillide ja muude nägemist korrigeerivate vahendite ostmise kulud hüvitatakse kuni 100 eurot kahe aasta jooksul.

Invatehniliste abivahendite ostmise või laenutamise kulud hüvitatakse kuni 100 eurot kalendriaastas kuludokumentide alusel.

 

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 34