Sünni registreerimine

5/10/20
 Alates neljapäevast, 19. märtsist 2020 saavad e-rahvastikuregistris lapse sündi e-teenusena registreerida nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.

Riina Solman teatab

5/14/20
 Seoses riikliku eriolukorraga tuletab rahvastikuminister Riina Solman meelde õigete elukohaandmete olemasolu tähtsust rahvastikuregistris. Rahvastikuregistris olevaid andmeid saab kontrollida ning vajadusel kaasajastada aadressil rahvastikuregister.ee                       https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/rahvastikuregistris-olevate-elukohaandmete-oigsust-saab-kontrollida-ja-vajadusel-muuta-e

E-rahvastikuregister

1/7/20
 E- elukohateateid saab nüüdsest esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis. Samuti on seal võimalik muuta ise enda kontaktandmeid ning ütluspõhiseid andmeid.

Muudatused seoses surma registreerimisega

 01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise kord- tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.  

 

 

Rahvastikuregistri toimingud

Elukoha ning lapse sünni registreerimist on võimalik teostada Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ning Illuka ja Mäetaguse teenuskeskustes.

 

- Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine on vajalik, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma territooriumil elavatele elanikele avalikke teenuseid ning tõhustada teabevahetust ja koostööd. Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid osutada siis, kui on tagatud maksude laekumine elanikelt ning on teada, kui palju inimesi on omavalitsusüksuse oma alalise elukohana registreerinud. Elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada teade elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele ja Tallinnas linna-osavalitsusele 14 päeva jooksul, välisriiki kolimisel 30 päeva jooksul. 

- Elukohatõendi / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine

Kodanikuportaalis (eesti.ee) on võimalik igal kodanikul ise rahvastikuregistri teenuste päringuga välja võtta elukohatõend PDF-kujul. Tõendi leiab kodanukuportaalis vasakpoolsest menüüst „Rahvastikuregistri teenuste" alt valides „Päringud" ning „Elukohatõend PDF kujul".

- Sünni registreerimine

Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui laps on sündinud Eestis või lapse vanema elukoht on Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. Surnult sündinud lapse sündi ei registreerita.

Sünni registreerimiseks tuleb esitadasünni registreerimise avaldus; avaldaja (te) isikut tõendavad dokumendid; tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta. 

Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.