Tugiisikuteenus

 

 

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna ning lapse arengu tagamine.

Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevalt ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.

Tugiisikuteenust on õigus saada isikul (s.h alaealisel) või perel, kes vajab järgmist kõrvalabi:
1) abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
2) abi erivajaduse, haiguse või raske sotsiaalse olukorra tõttu, mis kahjustab isiku või tema pere toimetulekut;
3) abi iseseisvalt elama asumisel asendushoolduse või eestkoste lõppemisel.

Tugiisikuteenuse saamiseks esitab abivajaja vallavalitsuse sotsiaaltöötajale põhjendatud taotluse, kus on ära märgitud tegevused, milles on vajalik kõrvalabi.

Tugiisikuteenuse osutamise maht ja kõrvalabi vajadus selgub abivajaduse hindamise käigus, mis viiakse läbi sotsiaaltöötaja poolt. Otsuse alusel sõlmitakse teenuse saajaga leping. Tugiisikuteenus on teenuse saajale tasuta.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (§ 9)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF,