Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

 

1. juulist 2023 jõustus hooldereform, millega hakkas riik osalema hooldekodude kohatasude maksmises.

Teenusele saavad eakad ja puudega inimesed, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut pole võimalik tagada mõne muu teenuse abil.  

Kohalik omavalitsus katab hooldekodu kohatasust edaspidi hoolduskulude osa, milleks on hoolduspersonali tööjõukulud. Inimene ise või tema lähedased tasuvad majutus, toitlustus ja muud isiklike vajadustega seotud kulud (ravimid, hügieenivahendid, transport jms). Täiendavalt hüvitab keskmisest vanaduspensionist madalamat sissetulekut saavatele teenusesaajatele kohalik omavalitsusus osaliselt ka nende makstavad majutus- ja toitlustuskulud. Väiksema sissetuleku hüvitis rakendub juhul, kui sissetulek on madalam Statistikaameti avaldatud eelarveaastale eelnenud aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suurusest

Omavalitsusel on õigus kehtestada hoolduskuludele piirmäär, mis peab tagama, et inimesel on võimalik valida vähemalt mõne hooldekodu vahel, kus omavalitsuse tugi katab hooldustöötajate kulu.

Alates 1. juulist 2023 väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäär rahvastukuregistri andmetel Alutaguse vallas elavale inimesele on 545 eurot. Korraldus nr 221_Hoolduskulu piirmäärad_2023.pdf

Kui hoolduskulu maksumus ületab 545 eurot, jääb puudujääv osa tasuda hooldekodus viibival inimesel endal, lähedastel või omavalitsusel.

Sobiva hooldekodu saab inimene või pere ise valida.

KOV-i osalusega väljas pool kodu osutava üldhooldusteenusele saamise eelduseks on inimese taotlus.

Kohalik omavalitsus osaleb hoolduskulude tasumisel juhul, kui inimese hooldusvajaduse hindamise tulemusel on kindlaks tehtud, et ööpäevaringne üldhooldusteenus on inimesele vajalik ja sobiv teenus ning muude teenustega ei ole võimalik tema ohutut toimetulekut tagada. Kohalik omavalitsus ei pea hoolduskulude tasumist tagama, kui selgub, et inimese toimetulekut kodus on võimalik tagada muude teenustega (näiteks koduhooldusteenus).

 

Info: Hooldereform | Sotsiaalministeerium (sm.ee)

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | Sotsiaalkindlustusamet

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF