Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Õigus teenusele on isikul, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Võlanõustamisteenuse saamiseks esitab isik vallavalitsuse sotsiaaltöötajale põhjendatud taotluse. Otsuse teenuse määramise\mittemääramise kohta teeb vallavalitsuse sotsiaalkomisjon. Andmed kantakse sotsiaalteenuste ja -toetuste registrisse STAR, kus vormistatakse teenuse määramise\mittemääramise otsus.

Klient suunatakse teenust saama vallavalitsuse koostööpartneri juurde. Võlanõustamisteenus on teenuse saajale tasuta. 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 16)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF