Alutaguse valla teede kord

 Alutaguse Vallavolikogu 24.11.2022. a määrusega nr 19 võeti vastu Alutaguse valla teede kord (jõustus 05.12.2022. a), mille eesmärgiks on:
  • riigi ning kohaliku omavalitsuse vastavate õigusaktidega valla haldusterritooriumil asuvate kohalike teede suhtes esitatavate nõuete sätestamine;
  • reguleerida tee omaniku ja liikleja õiguseid ning kohustusi;
  • reguleerida teehoidu, tee kasutamise ja kaitse korraldamist;
  • reguleerida lumetõrje teostamist erateedel.

Kord laieneb avalikuks kasutamiseks määratud erateedele ning on kohustuslik täitmiseks kõigile valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning kinnis- ja vallasvara omanikele või valdajatele.