Kompostimise taotlemine

31/12/23

Nõusolekuid kompostimiseks saab taotleda jäätmevaldajate registri veebilehel:

https://evald.ee/alutagusevald/app/jaatmekaitlus/  

 

Taotluse juurde tuleb lisada foto oma kompostrist. Nõusolek antakse 30 päeva jooksul. 

Author: JAANUS ALTOJA
31/12/23

Uuest aastast muutub biojäätmete liigiti kogumine kõigile kohustuslikuks

Uuel aastal jõustub üleriigiliselt kohustus biojäätmeid tekkekohal liigiti koguda ning need kas kompostida või jäätmevedajale üle anda. Selle põhjuseks on üleeuroopaline kokkulepe, mille eesmärgiks on vähendada biojäätmete sattumist segaolmeprügi hulka ja nende taaskasutamise edendamine. Antud nõuet järgib ka Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri.

Segaolmejäätmete kogumismahutitesse on keelatud panna jäätmeid, mille liigiti kogumine on kohustuslik ja korraldatud. Seeläbi välditakse erinevate materjalide sattumist segaolmejäätmete hulka, kus nende taaskasutamine ei ole võimalik. Biojäätmeid on oluline eraldi koguda, kuna neist on võimalik toota näiteks komposti ning ühtlasi seeläbi suunata toitained tagasi ringlusse. Biojäätmete sorteerimine on keskkonnasõbralik tegu – kompostides on võimalik vähendada majapidamises tekitatavat prügikogust kuni poole võrra. Segaolmejäätmed on kõige kallim jäätmeliik – vähendades segaolmejäätmete kogust kuni poole võrra vähendate seeläbi ka oma segaolmejäätmete eest tasutavaid prügiarveid. Biojäätmete eraldamisel segaolmejäätmetest on teiste jäätmete kvaliteet kõrgem ning suureneb ka nende ringlusse suunamise võimalus.

Alutaguse valla elanikel on võimalik valida, kas tellida biojäätmete konteiner koos äraveoga või koguda need oma kinnistul nõuetele vastavasse kompostikasti. Kõige keskkonnasõbralikumaks ning ühtlasi odavaimaks lahenduseks on biojäätmete tekkekohal komposteerimine, seda eriti hajaasustuses, kus majapidamiste vahelised vahemaad on pikad ning jäätmete äraveoga seonduvad kulud ning keskkonnamõjud seetõttu suured.

Komposteerimisel tuleb biolagunevad jäätmed kompostida tervisele ja ümbruskonnale ohutult nii, et see ei soodustaks kahjurite levikut. Vastavalt Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirjale võib toidujäätmeid kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus, aia- ja haljastujäätmeid võib aga kompostida ka lahtiselt aunas. Biolagunevate jäätmete kompostimine ei tohi häirida kompostimiseks kasutatava kinnistu naabreid. Selleks, et komposteeritavad biojäätmed laguneksid kiiresti ega muutuks roiskuvaks ja haisevaks kuhjaks, peab kompostihunnik olema korralikult rajatud ja süsteemses kasutuses. Kompostida saab suuremat osa tekkivatest bio- ja aiajäätmetest. Komposti ei tohi panna jäätmeid, mis muudavad selle taaskasutuskõlbmatuks. Kõige parema komposti saab aia- ja majapidamisjäätmete omavahelisel segamisel (sisaldab nii värsket rohelist materjali kui ka pruuni puitunud materjali). Komposteerimisel tuleb tagada, et toimuksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Hästi tehtud kompostihunnik või -kast ei haise, ei külmu ega ei kuiva läbi, sinna ei pääse ligi ei linnud ega loomad. Kompost on valmis, kui see on muutunud tumedaks ja muredaks. Korrastamata, roiskuva, haisva, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja inimese tervisele ohtliku ja mittesobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab kinnistu omanik omal kulul likvideerima. Ühtlasi vähendab biojäätmete tekkekohal komposteerimine vajadust jäätmeid ühest kohast teise transportida aidates seeläbi vähendada jäätmete transpordiga kaasnevaid kulusid ja negatiivset keskkonnamõju. Täpsemat infot kompostimise kohta saab www.kompostiljon.ee

Kompostimise alternatiiviks on biolagunevate jäätmete liigiti kogumine ja jäätmevedajale üle andmine. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätme konteinerisse võib panna ainult biolagunevaid jäätmed kas lahtiselt, paberkotis või täielikult biolagunevas kotis. Tavalises kilekotis biojäätmeid konteinerisse panna on keelatud. Kogumismahuti määrdumise vältimiseks tuleb vedajalt tellida biolagunevast materjalist vooderduskott, mis paigaldatakse pärast igat tühjendamiskorda. Teenuse kasutamisel tuleb arvestada sellega, et kuigi jäätmete äravedu on vallaelanikule tasuta, siis vooderduskoti paigaldab jäätmevedaja ning see on tasuline. Biojäätmete kogumismahuti tuleb jäätmevedajalt võtta kõigil, kes oma kinnistul ei komposti.

Jäätmevedaja kogumismahutist loobumiseks tuleb kõigil kompostijatel esitada Alutaguse Vallavalitsusele vastav taotlus läbi Evald-i iseteeninduskeskkonna. Iseteenindusse saab järgnevale lingile vajutades: https://evald.ee/alutagusevald/app/jaatmekaitlus/   . Iseteeninduskeskkonda sisenemiseks peab olema kehtiv ID-kaart. Antud keskkonnas saab esitada taotlused ka kõigi teiste jäätmeliikide kohta. Taotluses peab olema kirjeldatud põhjus, miks vabastust soovitakse ja milliseks perioodiks. Avaldus on kinnituseks, et kogute biojäätmeid liigiti ja võtate need tekkekohal ringlusesse. Avaldust saab esitada vaid kinnistuomanik. Samuti tuleb taotlusele lisada foto kinnistul asuvast kompostikastist. Kompostimine ei välista võimalust kasutada biojäätmete äraandmise võimalust.

Hetkel osutab Alutaguse vallas korraldatud jäätmeveo teenust kuni 31.03.2024 EKOVIR OÜ, uus hankeperiood algab 01.04.2024.

Ilusat aasta lõppu ja edukat kompostimist!

Author: JAANUS ALTOJA