ALUTAGUSE VALLA TUULENERGIA ERIPLANEERING

Esimene etapp - asukoha eelvaliku tegemine

Ülevaade eriplaneeringu hetkeseisust (november 2023)

Praegusel hetkel toimub planeeringulahenduse korrigeerimine ja täiendamine. Eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu peamine muudatus on see, et olulisel määral on vähendatud asukoha eelvalikuala pindala ja planeeringusse on jäetud ala 1 (loobutud on aladest 2 kuni 8 ). Seega kavandatakse eriplaneeringuga vaid üks tuulepargi ala. 

Alal nr 1 toimub täiendavate uuringute (lindude ja käsitiivaliste rände ja elupaigakasutuse uuringud) tegemine, millest enamike valmimisajad on 2023. aasta lõpp ning millest lähtuvalt valmib uuringutele tuginev lahendus eeldatavalt 2024. a aasta alguses. Lisaks koostatakse uued müra, varjutuse ja nähtavuse modelleeringud. Seejärel on võimalik jätkata kooskõlastamise protsessiga. 

Oluline muudatus planeerimisprotsessis on tingitud sellest, et alates 17.03.2023 kehtib planeerimisseaduse uus redaktsioon, mis võimaldab kehtestada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse alusel. Selleks tuleb asukoha eelvalik teha täpsusastmes, mis võimaldab jätkata projekteerimist projekteerimistingimuste alusel (mitte eriplaneeringu detailse lahenduse alusel). Oma sisult tähendab see, et tuleb määrata ära tuulikute asukohad koos ligilähedase ehitusalaga ning teenindava taristu ligikaudne asukoht. KSH tuleb teha suuremas täpsusastmes (sisuliselt detailse lahenduse täpsusastmes, mis on võrreldav tuulepargi projekti täpsusastme keskkonnamõju hindamisega). Detailse lahenduse koostamisest on võimalik loobuda kui puuduvad välistavad tegurid tuulepargi edasiseks kavandamiseks projekteerimistingimustega.

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH esimese etapi aruande kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks esitamine

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ning KSH esimese etapi aruande eelnõu esitati 20. jaanuaril 2023  kaasatud asutustele ja isikutele kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. 

Kaasatavateks asutusteks olid Rahandusministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Transpordiamet, Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Päästeanet, Terviseamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise keskus, naaberomavalitsused, keskkonnaühendusi ühendav Eesti Keskkonnaühenduste Koda, tehnovõrkude valdajad, piirkonna külaseltsid ning elanikud ja maaomanikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

2023. aasta veebruaris laekusid planeeringu asukoha eelvalikule kooskõlastused ja arvamused. Omapoolse arvamuse esitas kohalike elanike nimel Oonurme külaselts. Kooskõlastused (sh tingimuslikud) laekusid kõigilt asutustelt välja arvatud Keskkonnaametilt. 

Alutaguse Vallavalitsus võttis 10.11.2023 vastu seisukohad esitatud ettepanekute ja arvamuste osas (lisatud failis ei kajastu Keskkonnaameti poolt esitatud ettepanekud, mis sisaldavad I ja II kaitsekategooria liikide infot ning mille avalikustamine on tulenevalt LKS § 53 lg 1 keelatud).

Lähteseisukohtade ja KSH VTK kohta ettepanekute küsimine

Avalikustamise tulemuste põhjal täiendatud lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus esitati 27.04.2022 ettepanekute küsimiseks koostöötegijatele ja kaasatavatele isikutele ja asutustele (PlanS § 99 lõigete 1 ja 2 kohaselt) ning Rahandusministeeriumile täiendavate isikute ja asutuste määramiseks, kellega tuleb teha eriplaneeringu koostamisel koostööd või keda tuleb eriplaneeringu koostamisse kaasata.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 21.06.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning nende alusel on tehtud lähteseisukohtades ja KSH VTK-s vajalikud muudatused.

Lähteseisukohtade ja KSH VTK avalikustamise tulemused

Alutaguse valla tuuleenergia eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) avalik väljapanek toimus 18.10-17.12.2021. LS ja KSH VTK tutvustav avalik arutelu toimus 16.11.2021 Tudulinna kogukonnamajas.

Avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 13 kirja. Oma arvamuse ja ettepanekud esitasid Maa-amet, Terviseamet, Rahandusministeerium, Päästeamet, Kaitseministeerium, Elering AS, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Muinsuskaitseamet, RMK, Keskkonnaamet ja Transpordiamet. Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu seisukohad avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja arvamuste osas.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 25.01.2022 Tudulinna kogukonnamajas. Aruteludel oli võimalik osaleda ka veebi vahendusel. Arutelul anti ülevaade planeeringu eesmärgist menetlusetappidest, ajakavast, kaasamiskavast ja eriplaneeringu maa-alast ning tutvustati avalikustamisel oleva dokumendi sisu, avalikustamise käigus laekunud arvamusi, vastuvõetud seisukohti ning vastati osalejate küsimustele.

Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel on tehtud lähteseisukohtades ja KSH programmis vajalikud muudatused.

Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu seisukohad tuuleenergia eriplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja arvamuste osas.

Avalikul väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 25.01.2022 kell 16.00 Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla). 

Arutelu toimub ka veebis rakenduse Teams vahendusel. Veebis osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 25.01.2022 kell 12.00 aadressil liina.talistu@alutagusevald.ee.

Materjalidega saab tutvuda www.alutagusetuulepark.ee.

Peale avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub energiaühistu tutvustus ja arutelu kuidas kohalik rohkem võidaks.

 

Lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsust tutvustav avalik arutelu

Tuuleenergia eriplaneeringu lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsust tutvustav avalik arutelu toimub 16.11.2021 kell 17.00 Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla) ja  veebis rakenduse Teams vahendusel. 

Veebis osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 25.01.2022 kell 12.00 aadressil liina.talistu@alutagusevald.ee.

Materjalidega saab tutvuda ka lingil www.alutagusetuulepark.ee.

Ettepanekud nimetatud dokumendi täiendamiseks/parandamiseks võib esitada e-posti aadressidele infp@alutagusevald.ee või kirjalikult Alutaguse vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku, 41101 Ida-Viru maakond).

Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 25.02.2021 otsusega nr 309 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH, eesmärgiga välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas. Planeeringuala suurusega ca 15 770 ha asub Peressaare küla ja Tagajõe küla ning osaliselt Oonurme, Kellassaare, Sahargu, Tudulinna ja Taga-Roostoja külade territooriumil. Eriplaneeringuga selgitatakse, millistesse asukohtadesse on võimalik elektrituulikuid rajada, lähtudes seejuures planeeringualast ning võttes arvesse sotsiaalsed aspektid (kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused.

Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) avalik väljapanek toimub 18.10 – 17.12.2021 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja Tudulinna raamatukogus (Kooli tn 4, Tudulinna küla).

LS ja VTK tutvustav avalik arutelu toimub 16.11.2021 kell 17.00. 

LS ja VTK avalik arutelu toimub 25.01.2022 kell 16.00.

Avalikud arutelud toimuvad Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla) ja  veebis rakenduse Teams vahendusel. 25.01.2022 toimuval arutelul veebis osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 25.01.2022 kell 12.00 aadressil liina.talistu@alutagusevald.ee.

Materjalidega saab tutvuda ka lingil www.alutagusetuulepark.ee.

Ettepanekud nimetatud dokumendi täiendamiseks/parandamiseks võib esitada e-posti aadressidele info@alutagusevald.ee või kirjalikult Alutaguse vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku, 41101 Ida-Viru maakond).

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH algatamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 25.02.2021 otsusega nr 309 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas.

Planeeringuala suurus ca 15 770 ha ja see jääb Peressaare küla ja Tagajõe küla ning osaliselt Oonurme, Kellassaare, Sahargu, Tudulinna ja Taga-Roostoja külade territooriumile. Planeeritava maa-ala piir on toodud eriplaneeringu algatamise otsuse lisas.

Eriplaneeringuga selgitatakse, millistesse asukohtadesse on võimalik elektrituulikuid rajada, lähtudes seejuures planeeringualast ning võttes arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused.

Eriplaneeringu menetlus koosneb ehitise asukoha eelvaliku tegemisest, mille eesmärk on ehitisele sobivaima asukoha leidmine, ja detailse lahenduse koostamise menetlusest. Eriplaneeringu koostamisel on KSH läbiviimine kohustuslik. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise käigus.

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, eriplaneeringu koostamise korraldaja on Alutaguse Vallavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja KSH läbiviija selgub hankemenetluse tulemusel. Eriplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Sunly Wind OÜ.

Eriplaneeringu koostamise ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel.