Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis.

Huvitegevuseks on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.

Toetust makstakse tingimusel, et

  • õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt 6 kuud ja elab alaliselt nimetatud aadressil.
  • õpilase seaduslik esindaja on vallale esitanud avalduse ning toetuse taotlejal ei ole toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Alutaguse valla ees.

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse õpilasele ühes õppeaastas:

  • õppemaksu või osalustasu kulude katteks kuni 15 eurot õppekuul;
     
  • huvikooli ja/või huviringi korraldatud üritustel, laagrites ning võistlustel osalemise kulude ja muude huvitegevusega seotud kulude (riietus, sporditarbed jm põhjendatud kulud, edaspidi muud kulud) katteks.

 

Õppemaksu või osalustasu kulude hüvitamisele kuuluvad maksimaalselt kahe eelneva kuu jooksul tehtud kulutused.

Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus. Avaldusele lisatakse huvikooli ja/või huviringi korraldava ühingu poolt väljastatud arve ja kuludokumendid.

 

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF

Alus: Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord