Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

08/02/18

Alutaguse Vallavolikogu teatab, et on algatanud 25.jaanuar 2018 otsusega nr 50 Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Alajõe Vallavolikogu 14.09.2017 otsusega nr 29 algatati Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu ala on suurusega umbes 24,3 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuste kruntimine, Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamine, puhkeotstarbelistele rajatistele ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, avalike parkide, puhkealade, matkaradade, juurdepääsuteede, liikluskorralduse (sh kergliiklustee planeerimine väikesadamast randa), parkimiskorralduse ja parklate, jäätmekorralduse ning tehnovõrkude asukoha määramine.

Antud detailplaneeringu puhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning eeldatavalt on vajalik ka ehituskeeluvööndi vähendamine. Seetõttu koostati KSH eelhinnang, milles eeldati, et kavandatava tegevusega kaasneb oluline ebasoodne keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja on Alajõe Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Alutaguse Vallavalitsus, kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu.

Otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee ja vallavalitsuse tööajal Alutaguse Vallavalitsuses (aadress: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa).

Author: MARTIN MILLER

Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

08/02/18

Alutaguse Vallavolikogu teatab, et on algatanud 25.jaanuar 2018 otsusega nr 51 Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Alajõe Vallavolikogu 14.09.2017 otsusega nr 30 algatati Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu ala on suurusega umbes 8,5 ha

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuste kruntimine, Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamine, puhkeotstarbelistele rajatistele ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, avalike parkide, puhkealade, matkaradade, juurdepääsuteede, liikluskorralduse (sh kergliiklustee planeerimine väikesadamast randa), parkimiskorralduse ja parklate, jäätmekorralduse ning tehnovõrkude asukoha määramine.

Antud detailplaneeringu puhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning eeldatavalt on vajalik ka ehituskeeluvööndi vähendamine. Seetõttu koostati KSH eelhinnang, milles eeldati, et kavandatava tegevusega kaasneb oluline ebasoodne keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja on Alajõe Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Alutaguse Vallavalitsus, kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu.

Otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee ja vallavalitsuse tööajal Alutaguse Vallavalitsuses (aadress: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa).

Author: MARTIN MILLER